Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Canolfan Treftadaeth Gwledig, Llanyrafon Manor, Cwmbran

 

Enw’r cleient Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Gwerth y Contract £1.06M
Rheolwr y Prosiect Adrian Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Pensaer Austin-Smith:Lord LLP, One Dunleavy Drive, Caerdydd
Syrfewr Meintiau MJB Associates, Windsor House, Windsor Lane, Caerdydd
Peiriannydd Mecanyddol McCann & Partners, Marina Penarth, Caerdydd
Peiriannydd Trydanol McCann & Partners, Marina Penarth, Caerdydd
Peiriannydd Strwythurol Mann Williams, 53 Mount Stuart Square, Caerdydd
Clerc y Gwaith Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Prif Gontractwr John Weaver (Construction) Ltd, Abertawe
Disgrifiad o’r Prosiect0f5aeaa2d3

Roedd prosiect y Ganolfan Treftadaeth Wledig yn cynnwys adferiad sympathetig ac ailddatblygiad o’r adeilad rhestredig Gradd II* sy’n cael ei adnabod fel Fferm Llanyrafon Manor.  Mae’r adeilad wedi’i rhestru ymhlith yr 8% uchaf o adeiladau hanesyddol mwyaf arwyddocaol y DG.  Mae ein cofnodion cynharaf yn dyddio’r Manor o’r cyfnod cyn 1616.

Mae Llanyrafon Manor yn rhan bwysig o dreftadaeth yr ardal.  Mae’r safle wedi’i lleoli wrth yr Afon Lwyd mewn safle amlwg yn agos i gysylltiadau ffyrdd mawr ac mewn ardal ddeniadol sy’n cael ei hystyried fel y porth i Dorfaen, ar derfyn deheuol y Fwrdeistref.

Datblygwyd Llanyrafon Manor fel Canolfan Treftadaeth Wledig a phorth twristiaeth ar gyfer Bwrdeistref Torfaen i gynrychioli a chadw ffordd wledig o fyw sy’n bwysig i dreftadaeth ddiwylliannol, adeiledig a chymunedol yr ardal.

Nod y prosiect yw sicrhau bod treftadaeth wledig Bwrdeistref 6eb7da3322Torfaen yn cael ei chadw a’i dehongli, ond hefyd i annog datblygiad mentrau treftadaeth wledig fel sbardun ar gyfer datblygiad economaidd yr ardal.

Roedd y prosiect gwerth oddeutu £1.07 miliwn, gyda’r gwaith adnewyddu yn cael ei wneud dros dri llawr oedd yn 533m2 o faint.  Dechreuwyd y gwaith ar 25 Hydref 2010 a chwblhawyd y gwaith ar 3 Hydref 2011 gyda chyfnod y cytundeb yn 52 wythnos.

Aeth y prosiect adnewyddu i’r afael â gwaith strwythurol hanfodol ar waith pren pwdr ar y llawr uchaf a’r to; ffenestri a drysau pren oedd angen eu hadnewyddu; gwaith cerrig nadd ac ailbwythwyd rwbl; gosodwyd amgylchynau ffenestri tywodfaen newydd ac adnewyddwyd eraill; gwnaed gwaith calch allanol a gwaith plastr calch mewnol; gosodwyd lloriau fflagenni cerrig newydd yn lle lloriau concrit mwy diweddar (gan gynnwys gwres dan y llawr gan nad oedd rheiddiaduron yn addas); adnewyddwyd y gwaith dellt a phlastr, canolfuriau panelog pren a mwntin ac estyll; adeiladwyd canolfuriau newydd; gosodwyd grisiau a lifft newydd; gosodiadau ar gyfer creu Canolfan Ymwelwyr a Threftadaeth, Caffi, man Gwybodaeth i Dwristiaid, mannau ar gyfer Addysg a Swyddfeydd ar gyfer y Cyngor a neilltuwyd rhan o’r ‘Manor’ i greu cynefin ar gyfer Ystlumod.

 

Economaidd

Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel canolfan tactegol ar gyfer cyflawni Rhaglen Datblygu Wledig y Fwrdeistref Sirol ac mae’n atgyfnerthu nodau’r Grwp Gweithredu Lleol a Phartneriaeth Datblygu Gwledig Torfaen.

Mae’r prif adeilad yn gyfleuster ar gyfer mentrau amrywiol a fydd yn cael eu rhedeg gan fentrau / mudiadau cydweithredol / busnesau micro, sy’n cael eu datblygu gan y Swyddog Arallgyfeirio Gwledig.

Mae’r ‘Manor House’ yn lleoliad sy’n darparu cyfleoedd hyfforddi ar gyfer cymunedau gwledig; teuluoedd sy’n ffermio; mentrau micro a bychain a phobl ifanc. Mae nifer o fusnesau wedi defnyddio’r ystafelloedd cynadledda i gynnal diwrnodau ar gyfer hyfforddiant ac mae ysgolion lleol wedi defnyddio’r ‘Manor’ ar gyfer diwrnodau hyfforddiant mewn swydd.

Yn y ‘Manor House’, crewyd ardal benodol ar gyfer caffi, gyda phatio y tu blaen i’r adeilad.  Cwmni arlwyo lleol sy’n rhedeg y caffi a hwy sy’n darparu’r arlwyo ar gyfer y digwyddiadau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn y ‘Manor’, gan gynnwys priodasau, grwpiau twristiaid a chyfarfodydd y gymdeithas hanesyddol.

a067cbe57b

b086c1e288

Cymdeithasol

Mae grwp cymunedol cryf a gweithgar wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Fwrdeistref i ddatblygu’r safle hwn  Mae datblygiad y safle wedi cynorthwyo eu datblygiad fel grwp.  Mae’r grwpiau eraill sydd wedi defnyddio’r cyfleusterau yn cynnwys Sefydliad y Merched, grwpiau seiclo / cerdded / ecolegol, Cymdeithas Hynafol Cwmbran, a ‘chlwb archeolegwyr ifanc’.  Cynhaliwyd areithiau arbenigol yn y lleoliad gan staff Torfaen a chyrff allanol.

Cafodd lifft platform ar gyfer cadair olwyn, toiledau (gan gynnwys rhai i bobl anabl) a system ddraenio fertigol mewn un rhan o’r adeilad yr ail ganrif ar bymtheg.
Dyma un ardal o’r adeilad gyda llawr gwaelod pridd a llawr pren canolog a osodwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn ol bob tebyg oherwydd bod yr un gwreiddiol wedi pydru.  O ganlyniad, ni ddifrodwyd y ffabrig hanesyddol i wneud y gosodiadau hyn, ac felly trwy hynny, er nad oedd yr adeilad yn gwbl hygyrch roedd tipyn yn fwy hygyrch nac yr oedd yn flaenorol; a gosodwyd toiledau.

 

48aea134a9

Cadeirydd CLAW, y Cynghorydd Wyn Evans, Sir Gâr gyda’r Cynghorydd B John Cunningham a Dana Eynon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyd-Enillydd Gwobr Clod 2013 a Dr Alan Knight (Ymgynghorydd, Busnes a’r Gymuned (BITC))