Cyngor Sir y Fflint
Ysgol Gynradd Cae’r Nant, Cei Connah
Enw’r cleient Cyngor Sir y Fflint
Gwerth y contract £6.3M
Rheolwr y Prosiect Ian Edwards, Cyngor Sir y Fflint
Pensaer Ken Jones, Cyngor Sir y Fflint
Syrfewr Meintiol John Owen, Cyngor Sir y Fflint
Peiriannydd Mecanyddol John Haime, Cyngor Sir y Fflint
Peiriannydd Trydanol Andy Topliss, Cyngor Sir y Fflint
Peiriannydd Strwythurol Bingham Rawlings (Gary Higginbottom)
Clerc y Gwaith Clive Howarth, Cyngor Sir y Fflint
Prif Gontractwr  Read Construction, Brymbo, Wrecsam
Disgrifiad o’r Prosiect

Cae'r Nant PrimaryCrewyd Ysgol Gynradd Cae’r Nant, Cei Connah trwy gyfuno dwy ysgol gynradd sef Ysgol Fabanod Dee Road ac Ysgol Iau Custom Lane House, Cei Connah.

Mae Cae’r Nant yn enghraifft glir o Weledigaeth Addysg Sir y Fflint – ‘I ddiogelu cyfleoedd addysg dysgu gydol oes o’r radd flaenaf i bawb’.  Mae’r ysgol newydd yn lle’r hen ysgol fabanod ac ysgol iau bresennol i ddarparu cyfleusterau modern ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm yn yr unfed ganrif ar hugain.

Ariannwyd y prosiect ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint a dyluniwyd a chaffaeliwyd yr ysgol yn unol â Strategaeth Moderneiddio Ysgolion Sir y Fflint, a gyhoeddwyd yn 2009, sy’n gosod pwyslais penodol ar y ddarpariaeth ysgolion bro.

Mae ysgolion bro yn ehangu’r ystod o weithgareddau sy’n cael eu cynnal mewn ysgol gan eu bod yn ceisio darparu ystod o wasanaethau a gweithgareddau sy’n aml y tu hwnt i’r diwrnod ysgol i ddiwallu anghenion disgyblion, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Flintshire_CC_1816d749bb8
Mae’r egwyddor hon yn atgyfnerthu’r ddarpariaeth yng Nghaer Nant ac mae’r ysgol newydd yn ymroddedig i weithio gyda phartneriaid lleol, gan helpu i ddatblygu’r gymuned mae’n ei gwasanaethu a darparu cyfleuster hanfodol ar gyfer

  • Dysgu gydol oes
  • Gofal plant
  • Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Gweithgareddau Diwylliannol a Chwaraeon

Y cynnyrch terfynol yw amgylchedd o ansawdd uchel a fydd yn ysgogi ei defnyddwyr i ddysgu. Gwnaed y broses gaffael trwy drefniant partner.  Ymunodd Read Construction Holdings Ltd â thim dylunio mewnol Cyngor Sir y Fflint yng ngham 1-C er mwyn creu’r adeilad mwyaf cost effeithiol sy’n diwallu gofynion y cleient a’r defnyddwyr.  Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Ionawr 2011 ac roedd wedi’i gwblhau yn barod ar gyfer y tymor ysgol newydd ym mis Medi 2012.  Cyfnod y contract oedd 78 wythnos.

Agweddau Cynaliadwyedd

76cb44ea3aDerbyniodd y cynllun cychwynnol cyn-asesiad safon ‘da iawn’ BREEAM.  Yn dilyn penderfyniadau dilynol ar y dyluniad uwchraddiwyd hwn i safon ‘Rhagorol’ ynghyd â safon EPC A’ o 23 ar gyfer defnydd ynni.

Datblygwyd y cynigion ar gyfer Ffabrig yr Adeilad gan ddefnyddio meddalwedd modelu thermal a oedd yn arwain y ffordd ar y dewisiadau ar werthoedd insiwleiddio ar gyfer yr elfennau, ffynhonnell yr ynni gwresogi, y gofynion awyru ar gyfer yr haf a’r gaeaf, goleuadau naturiol ac artiffisial a darparu safon allyriadau carbon 53% o dan y targed rheoleiddio.

Roedd y gofynion athreiddiedd awyru yn 4.0m³/m² a chyflawnwyd 3.67 m3/hm2 @ 50Pa

Llwyddwyd i gyflawni lefel rhagorol o olau dydd a oedd yn gallu treiddio drwy’r adeilad sef 6% ar gyfer 80% o’r adeilad a llwyddwyd i gyflawni Safon Teilwng BREEAM ar gyfer golau – cynlluniwyd y goleuadau mewnol ar bwer dwysedd isel gyda systemau oedd yn gallu synhwyro os oedd rhywun yn bresennol yn yr adeilad yn ogystal a system oedd yn lleihau lefel y goleuadau ar gyfer golau dydd a’r defnyddiwr er mwyn lleihau costau cynnal yr adeilad a gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol.

Adeiladwyd yr adeilad er mwyn gwneud y mwyaf o ynni solar a darparwyd y gwresogi trwy gyfarpar CHP wedi’i danio gan Nwy (gwres a phwer ar y cyd) gan ddarparu ynni i’r systemau gwresogi a dwr poeth.  Roedd y rhain wedi’u cysylltu â boeler cyddwyso nwy effeithlon dros ben, ynghyd â system ffotovoltaidd oedd yn wynebu’r de ar do’r Neuadd Ymgynnull ac yn darparu  11.6kWp. (Brig Cilowat).

System awyru naturiol wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer yr ysgol gyfan gan gynnwys cyfarpar ar y to i ddal y gwynt ar do’r Neuadd Ymgynnull a’r Stiwdio gan ddarparu system awyru naturiol i’r holl ardaloedd a system oeri yn ystod y nos i gadw costau’n isel.

Wedi’i baratoi oddi ar y safle gyda ffrâm bren a system wal a tho SIP.  Roedd y cynllun yn lleihau’r gwastraff ar y safle ac yn darparu gwell ansawdd oherwydd y manteision o’i adeiladu mewn amgylchedd gweithdy.

 

24f4dce64a

Cadeirydd CLAW, y Cynghorydd Wyn Evans, Sir Gaerfryddin gydag Andy Smith, Sir y Fflint, Cyd-enillydd Gwobr Clod a Dr Alan Knight (Ymgynghorydd, Busnes a’r Gymuned (BITC))