Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd a Port Talbot
The Quays – Swyddfa Newydd a Chanolfan Ymatebion
Cleient Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd a Port Talbot
Gwerth y Cytundeb £12.5 miliwn
Dyddiad y Cwblhawyd y Gwaith yn Ymarferol Rhagfyr 2007
Adran Dylunio Yr Adran Amgylchedd Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Castell Nedd a Port Talbot
Rheolwyr y Prosiect a Syrfewr Meintiau Gardiner & Theobald
Peirianwyr Strwythurol, Mecanyddol a Thrydanol Connell Mott McDonald
Penseiri HMA Architects Caerdydd
Contractwr Dylunio ac Adeiladu Interserve Project Services Ltd.
Ymgynghorwyr Dylunio – Ar ôl y Cytundeb HMA Architects Caerdydd
Peirianwyr Ymgynghorol Mecanyddol a Thrydanol R W Gregory & Partners
Peirianwyr Strwythurol Bingham Hall Partnership Ltd
9369d06f94Cyflwyniad

Fel rhan o adolygiad strategol oedd yn edrych ar lety, mae Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Castell Nedd Port Talbot wedi cyfuno gwahanol gyfleusterau, er mwyn gwella effeithlonrwydd ac i gymryd lle nifer o swyddfeydd a depos.  Mae’r adeilad newydd wedi’i rannu’n ddau fath penodol o lety.  Yn gyntaf, swyddfa gyffredinol ac yn ail, gweithdai amrywiol, storfeydd, swyddfeydd atodol a depo cerbydau sydd wedi’u casglu ynghyd o dan un to yn y Ganolfan Ymatebion Gwasanaeth.  Mae tir sbar ar y safle wedi’i gadw ar gyfer datblygiadau posibl yn y dyfodol gan y Cyngor, neu ar gyfer datblygiadau gan ddatblygwr preifat.

Y Safle

ca944c549fMae’r safle wedi’i leoli ar ben gorllewinol Parc Ynni Baglan – Llansawel, sy’n gorwedd rhwng porthladd hanesyddol Brunel ar yr Afon Nedd, a ffatri newydd.  Cynhaliwyd Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gosodwyd lefelau’r adeilad a’r safle yn unol â’i baramedrau.  Mae’r swyddfa newydd wrth ymyl ochr las yr afon, ar y rhan o’r safle sydd fwyaf gweladwy o’r brif ffordd mynediad a dyma borth yr adeilad ar ben Gorllewinol y Parc Ynni.

Parcio a Thirlunio

Mae’r mannau parcio wedi’u rhannu’n ddau gategori penodol – ardal eang gydag wyneb caled ar gyfer cerbydau’r cyngor, faniau, loriau ac ati a maes parcio ar gyfer ymwelwyr a staff y ddau adeilad.  Mae’r maes parcio wedi’i ddylunio mewn ffurf eliptaidd, sy’n addas ar gyfer siâp cornel gogledd ddwyrain y safle.  Mae lleiniau wedi’u tirlunio rhwng y cilfachau parcio ac mae’r rhain wedi’u plannu â rhywogaethau brodorol, yn cynnwys grug o’r bryniau lleol, a phlanhigion eraill sy’n addas ar gyfer amodau tywydd arfordirol agored, er mwyn annog bywyd gwyllt lleol.

f9933dceb2Cynllun ar gyfer Pobl Anabl

Mae polisiau gweithredol Castell Nedd a Port Talbot yn cefnogi amgylchedd cynhwysol a hygyrch.  Cynlluniwyd yr adeiladau i ganiatau mynediad di-rwystr i bobl anabl sy’n gallu cerdded, pobl abl a phobl sy’n defnyddio troliau neu gadeiriau olwyn fel ei gilydd.  Felly nid oes angen ymdrech corfforol mawr i ddefnyddio’r adeilad ac mae hyn yn golygu bod yr adeilad o fewn cyrraedd pawb.  Mae’r mynediad o amgylch yr adeilad yn cael ei drafod uchod ond ystyriwyd anghenion pobl anabl o fewn manylder yr adeilad e.e. trwy ddefnyddio lliwiau cyferbyniol priodol, arwyddion, cymhorthion cyfathrebu, toiledau a mannau newid, cyfleusterau staff.

Cynllun Cynaliadwy

f327325dfb

Mae’r cynllun wedi derbyn graddfa dda iawn o dan y cynllun ardystio BREEAM.  Dyma’r materion penodol a roddwyd ar waith :-

 • Deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy megis pren ar gyfer gwaith mewnol.
 • Osgoi creu mannau gwaith yng nghanol ystafell eang er mwyn i’r mannau gwaith gael eu goleuo’n dda gan olau dydd naturiol, a bod gweithwyr yn gallu eistedd ger ffenestr.
 • Defnyddio cysgodion rhag yr haul i leihau golau’r haul yn ystod yr haf.
 • Gwell insiwleiddio thermol na fyddai ei angen o dan y rheoliadau adeiladu, ac osgoi drychiadau gwydr.
 • Cyfleusterau ailgylchu.
 • Caffi ar y safle fel nad oes angen i weithwyr yrru oddi ar y safle.
 • Cysgodfannau i feiciau, cawodydd a loceri ar gyfer beicwyr.

 

c4033a4936Ffurf

Un o’r penderfyniadau pwysicaf oedd penderfynu ar lawr eithaf cul 13.5m ar gyfer y swyddfa.  Byddai hyn yn galluogi i olau dydd naturiol i ddod i mewn i’r swyddfa cynllun agored.

Oherwydd yr angen am o leiaf tri set o risiau dianc a lifft canolog, a’r dymuniad i greu man cymunedol agored yn ogystal â’r cyfyngiadau o ran yr egwyddorion ar gynllunio’r safle, penderfynwyd creu dwy adain baralel sy’n croesi ei gilydd, gydag atriwm a chylchrediad craidd.  Gosodwyd yr adeilad ar echel dwyrain-orllewin fel bod y drychiadau eang yn wynebu’r gogledd-de ac felly, byddai’r cysgodion haul yn fwyaf effeithiol.

Mae’r gwaith pensaerniol ar y drychiadau wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r dewis o ddeunyddiau a’r bylchiad o 7.5m yn y prif grid strwythurol.  Mae’r drychiadau wedi’u trefnu’n gyffredinol mewn cyfres o fframiau wedi’u cladio a murlun o baneli canolog.  Fodd bynnag, er mwyn gwneud y cyfansoddiad yn fwy deinamig a chynyddu presenoldeb yr adeilad yn gerfluniol, ystyriwyd y dull yr oedd blociau gwahanol yr adeilad yn gweithio gyda’i gilydd a chyflwynwyd rhai ffurfiau onglog syml i bwysleisio a thynnu sylw at y rhannau canlynol:-

 • Y prif atriwm ar yr ochr ddwyreiniol, gyda tho gwydrog ar oledd yn ymestyn allan dros y cyntedd.  Mae’n codi uwchben parapetau to’r swyddfa gyffredinol.
 • Y fynedfa orllewinol, o’r SRC ac yn arwain i’r caffi a’r ardal ymlacio, gyda chodiad to isel a gordo mawr.
 • Pen dwyreiniol yr adain ogleddol, mewn ffurf lletem ar wahân sy’n “arnofio” dros y llawr gwaelod a’r gwaith tirlunio.  Mae hwn yn ganolbwynt a dyma gornel arweiniol yr adeilad o fynedfa’r safle.
 • Pwysleisiwyd y grisiau canolog, lifftiau a’r toiledau gan y 3ydd llawr ychwanegol i leoli’r prif ystafelloedd cyfarpar.  Roedd y rhain yn ganolog yn y cynllun i ganiatau dwythellau i fynd yn syth i lawr i bob adain o lawr y swyddfa ac fe’u defnyddiwyd fel y man uchaf o’r adeilad i greu ail letem fawr.  Fel y llall, mae ei ochrau yn ymestyn allan ar ongl i greu cwfl o amgylch y drychiad fertigol gwydrog ac wedi’i cladio.

Mae dau o’r blociau wedi’u paentio mewn lliw gwahanol i’r prif gefndir ac maent yn creu diddordeb i ffurf yr adeilad heb gyfaddawdu ar effeithlonrwydd y cynllun na’r strwythur.   Maen nhw wedi’u gwahanu o’r rhannau wrth ymyl gan stribyn gwydrog, sy’n nodi echel y bont rhwng y ddwy adain.

1b989b2b70

Gareth Nutt ac Allan Stonehouse, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd a Port Talbot gyda Peter Rees, Cadeirydd CLAW, yn dilyn cyflwyno Gwobr Adeilad y Flwyddyn 2008