Cyngor Caerdydd
Llyfrgell Newydd Ganol y Ddinas

bfd5b8bbf6

 

 

 

Cleient St David’s Partnership / Cyngor Caerdydd
Gwerth y Cytundeb £15 miliwn
Dyddiad Cwblhau’r Prosiect yn Ymarferol Rhagfyr 2008
Rheolwyr Prosiect; Syrfewyr Meintiau Gardiner & Theobald
Penseiri BDP Professions – Stride Treglown Davies
Peirianyddion Mecanyddol a Thrydanol Foreman Roberts – McCanns & Partners
Peirianyddion Strwythurol Arup / Waterman Gore
Prif Gontractwr Laing O’Rourke
Disgrifiad o’r Prosiect

Mae BDP wedi dylunio llyfrgell fodern sy’n ychwanegu at yr ystod o wasanaethau sy’n cael eu cynnig yng Nghaerdydd, ac mae’n creu amgylchedd lle gall pawb o’r gymuned fwynhau dysgu, myfyrio ac ymlacio.  Mae Llyfrgell newydd Ganol Caerdydd wedi’i lleoli ar ben deheuol o’r Aes.  Mae’r llyfrgell, a agorwyd i’r cyhoedd ym mis Mawrth 2009, yn darparu deunyddiau addysgol o ansawdd yn ogystal â gwybodaeth ac adloniant i ddefnyddwyr o bob oed.  Mae gan y llyfrgell chwe llawr ac mae’n “ystafell fyw i’r ddinas”.  Mae’r adeilad yn cynnwys gwasanaethau llyfrgell ac adwerthu ar y llawr gwaelod gyda phedwar llawr uwch wedi’u neilltuo ar gyfer y llyfrgell a llawr ar y brig sy’n rhannol ar gyfer cyfarpar.  Mae ardal y llyfrgell yn 55,000 troedfedd sgwar gyda 5,000 troedfedd sgwar ar y llawr gwaelod.  Mae gweddill y llawr gwaelod yn cynnwys unedau adwerthu A3 sydd oddeutu 16,000 troedfedd sgwar.

95817399fe Mae llyfrgell Caerdydd yn rhan o ddatblygiad Dewi Sant yng nghanol Caerdydd.  Datblygiad ar y cyd yw datblygiad Dewi Sant rhwng Land Securities a Chanolfannau Capital Shopping.  Agorwyd Canolfan Dewi Sant ar ddiwedd 2009 ac mae’n ychwanegu at yr asedau presennol sy’n cynnwys y Ganolfan Siopa Dewi Sant presennol a llawer o’r Aes.  Nod y cynllun yw gweddnewid pen deheuol y Ddinas ac anadlu bywyd newydd i ardal oedd yn cael ei thanddefnyddio trwy greu mannau cyhoeddus deniadol a diogel i bobl ei fwynhau.  Mae datblygiad Dewi Sant yn dod â siopau, caffis, bwytai a fflatiau preswyl moethus newydd i ganol Caerdydd yn ogystal â mannau cyhoeddus a chyfleusterau gwell a chyfle i foderneiddio’r Ganolfan Siopa Dewi Sant presennol.  Dymchwelwyd Llyfrgell wreiddiol Caerdydd fel rhan o ddatblygiad Dewi Sant, a darparwyd llyfrgell dros dro gan St David’s Partnership o dan gytundeb adran 106 yn lle’r llyfrgell wreiddiol.  Cyngor Caerdydd sy’n berchen ac yn rhedeg y Llyfrgell newydd.

5552609851Nododd un o’r amodau cynllunio y dylai’r llyfrgell cyflawni o leiaf lefel BREEAM ‘Da Iawn’, a fyddai’n golygu gwelliant ar berfformiad amgylcheddol o’i gymharu â’r safonau cyfreithiol isaf, ond ni fyddai’n welliant arwyddocaol.  Gan fod y llyfrgell wedi’i rhoi i’r Cyngor o dan gytundeb adran 106 roedd yna berygl y byddai adeilad o ansawdd gwael yn cael ei ddarparu er mwyn cyflawni rhwymedigaethau’r cytundeb adran 106 gyda chyn lleied o ymdrech, cost a risg ag oedd yn bosibl i’r datblygwr.  Fodd bynnag roedd St David’s Partnership a’r tim dylunio yn ymroddedig i ddarparu adeilad cynaliadwy a fyddai’n diwallu gofynion ‘Rhagorol’ BREEAM ynghyd ag anghenion y gymuned leol o fewn y gyllideb adeiladu a gytunwyd ar gyfer y llyfrgell.

Ymgymerwyd â’r gwaith o ddylunio ac adeiladu’r llyfrgell trwy broses ‘Dylunio ac Adeiladu’.  Ar y cychwyn penodwyd tim dylunio yn 2004 gan St David’s Partnership, wedi’i arwain gan BDP Architects, i ddatblygu’r cynllun cysyniadol, yn cynnwys y systemau gwasanaethau strwythurol ac adeiladu, manylion amlinellol a chynllun costau.  Ar ôl hyn penodwyd y contractwr, Laing O’Rourke (LO’R) yn 2006 i ddatblygu’r cynllun gwreiddiol trwy’r gwaith dylunio ac adeiladu manwl.  Cadwyd y tim dylunio gwreiddiol gan St David’s Partnership i fonitro’r gwaith dylunio manwl a’r adeiladu ar eu rhan.

Roedd angen asesiad BREEAM 2005 pwrpasol, gan nad oes pecyn BREEAM safonol ar gael i lyfrgelloedd.  Cafodd y cynllun cychwynnol ar gyfer y llyfrgell ei adolygu gan y Ganolfan BREEAM.  Trefnwyd cyfres o feini prawf penodol gan y Ganolfan ar gyfer yr asesiad BREEAM.  Ar y pryd y cafodd y gwaith dylunio ei wneud ‘Rhagorol’ oedd y lefel BREEAM uchaf oedd ar gael.  Roedd hyn yn cael ei ystyried i fod yn safon wych ac roedd yn cael ei gyflawni gan gyfran fechan o adeiladau.  Mae’r safon ”Eithriadol yn newydd o dan BREEAM 2008, ac felly nid oedd ar gael ar y pryd hynny.

d8f17babfd

Francois Samuel – Pennaeth yr Uned Adeiladu, Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Llywodraeth Cynulliad Cymru – yn cyflwyno Gwobr Adeilad y Flwyddyn CLAW 2010 i David Young, Cyngor Caerdydd. Hefyd yn y llun mae’r Cynghorydd Goronwy Edwards, Cadeirydd CLAW a Keith Morgan, Cadeirydd y Bwrdd o’r Swyddogion a Enwebwyd.