Cyngor Sir Ceredigion
Swyddfeydd Canolfan Rheidol a Chanolfan Ynni Carbon Niwtral, Aberystwyth

4013a3e737

 

Cleient Cyngor Sir Ceredigion
Gwerth y Cytundeb £16.5M (yn cynnwys y Ganolfan Ynni)
Dyddiad Ymarferol Cwblhau’r Gwaith Gorffennaf 2009
Rheolwr Prosiect Cyngor Sir Ceredigion
Pensaer Powell Dobson, Caerdydd / Cyngor Sir Ceredigion
Syrfewr Meintiau Cyngor Sir Ceredigion
Peirianyddion Mecanyddol a Thrydanol Hore Lea, Caerdydd / Atkins Global, Caerdydd
Peirianyddion Strwythurol Allan Smith – Capita Symonds
Clerc y Gwaith Cyngor Sir Ceredigion
Goruchwyliwr Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion
Contractwr Willmott Dixon Construction, Caerdydd / CMB Engineering, Caerdydd

 

Disgrifiad o’r Prosiect

Datblygwyd y prosiect fel rhan o bolisi ad-drefnu Portffolio Asedau Eiddo Cyngor Sir Ceredigion a darparu gwell mynediad at wasanaethau a gwybodaeth ar gyfer y Sir.  Mae’r adeilad yn 7,273 metr sgwar (gros) gyda lle i hyd at 475 o aelodau o staff mewn swyddfa sydd mewn cynllun agored yn  bennaf.

Cafodd cynllun yr adeilad ei ddatblygu gyda’r amgylchedd fel ystyriaeth flaenllaw ac mae’n darparu dwy adain modd cymysg sydd wedi’u lleoli bob ochr i’r atriwm canolog uchder llawn.  Mae’r ffram dur yn cynnal soffitiau concrit gwastad y gellir eu gweld ac sy’n darparu rheolaeth amgylcheddol oddefol, gyda’r deunyddiau cladin wedi’u dewis i ymateb i ofynion rhanbarthol a chynaliadwy.

 

Briff y Cleient

5bd4b21b8a

Roedd briff y cleient ar gyfer y prosiect yn cynnwys y dyheadau a gofynion canlynol:

 • Darparu adeilad sy’n gwella mynediad y cyhoedd i wybodaeth a gwasanaethau
 • Darparu man gweithio cynllun agored mewn adeilad sydd mor wyrdd, effeithlon ac ymarferol â phosib
 • Darparu adeilad sy’n cynnwys nodweddion dylunio arloesol a chynaliadwy
 • Adeilad sy’n cyfrannu i’r gymuned leol yn ogystal ag ar gyfer defnyddwyr yr adeilad, sy’n annog y cyhoedd i ymweld a’r adeilad ac i gymryd rhan mewn gweithdrefnau Llywodraeth Leol.
Cyfyngiadau Cynllunio

Roedd angen y safle mynedfa hwn er mwyn cynnwys coridor o dirwedd ac er mwyn ystyried cyd-destun yr adeiladau domestig dau a thri llawr oedd yn bodoli eisoes i’r de ac i’r dwyrain, yn ogystal a’r effaith gweledol o bellter.

 

Deunyddiau a’r Dull Adeiladu

Roedd ffurf yr adeilad a’r deunyddiau adeiladu wedi’u dylanwadu gan bwyslais cryf ar yr amgylchedd er mwyn sicrhau bod y rheolaeth amgylcheddol oddefol uchaf yn cael ei gyflawni.  Mae’r ffrâm dur yn cynnal unedau llawr concrit gwastad sydd i’w gweld uwchben rafftiau acwstig/goleuadau crog.  Mae adain y gogledd ac adain y de wedi’u cynllunio gyda dyfnder fel eu bod yn cael eu hawyru’n naturiol yn ogystal â thrwy’r atriwm canolog uchder llawn, gyda’r aer yn mynd allan trwy ffenestri louvre sy’n cael eu rheoli gan BMS ar uchder uchel.  Mae’r ffurf syml a hyderus wedi’i dehongli trwy’r defnydd o brise soleil ynghyd â chladin sinc a theracota.

 

aberystwyth_3Effeithlonrwydd Ynni a Lleihau Allyriadau Carbon

Y prif ystyriaethau dylunio amgylcheddol oedd:

 • Awyru naturiol yn bennaf gan ddefnyddio ffenestri oedd yn agor yn awtomatig yn ogystal â llaw
 • Ffenestri yn y to a fentiau er mwyn sicrhau awyru da a chysur thermol
 • Mas thermol agored ar gyfer oeri gyda’r nos
 • Cyfeiriadaeth ofalus a’r defnydd o gysgodi solar
 • Safonau thermol ac aerdyn uwch trwyddi draw
 • Golau dydd naturiol o safon uchel
 • Rheoliadau golau awtomatig ac yn pylu gyda golau dydd
 • Cyfleuster ynni adnewyddadwy ar gyfer gwresogi a dwr poeth
 • Gwresogi dwr solar
 • Tyrbin gwynt trefol i gynhyrchu trydan ar y safle
Materion Cynaliadwyedd Ehangach

Mae cynllun yr adeilad hefyd yn mynd i’r afael â materion cynaliadwy ehangach megis:

 • Casglu dwr glaw i leihau’r defnydd o ddwr o’r brif  bibell
 • Systemau draenio trefol cynaliadwy
 • Gwell bioamrywiaeth trwy ddewis planhigion yn ofalus a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt
 • Creu gardd lysiau ar gyfer cegin y swyddfa
 • Deunyddiau penodol gyda graddau amgylcheddol uchel
 • Y defnydd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu
 • Gwell cyfleusterau ar gyfer seiclwyr
 • Llai o lefydd ar y safle ar gyfer parcio ceir er mwyn hybu’r defnydd o gludiant cyhoeddus
 • Mynediad hawdd i gerddwyr a seiclwyr i orsaf rheilffordd y Dref

 

66b9ce4ddfCynnal a Chadw a Rheoli

Trwy gydol y broes o ddatblygu’r cynllun, cynhaliwyd trafodaeth helaeth gyda’r Grwpiau Cleient er mwyn sicrhau y byddai’r adeilad yn cael ei redeg mewn dull oedd yn hawdd ei ddefnyddio.

 

Ardystiad BREEAM

Llwyddodd yr adeilad i gael Graddfa Ragorol BREEAM gyda sgor o 73.7%.  Enillodd yr adeilad hefyd Gwobr BREEAM Cymru 2010.

 

 

Effeithiolrwydd fel Gweithle

Mae gweithlu oedd yn flaenorol mewn gwahanol leoliadau wedi gallu dod at ei gilydd ac felly wedi arbed costau a chreu cysylltiadau rhwng y chwe adran gwasanaeth unigol sydd erbyn hyn yn gweithio yn yr adeilad.  Llwyddwyd i wneud hyn trwy greu gweithle ar y cyd yn hytrach nag ar wahan.  Mae staff yn dod at ei gilydd yn naturiol mewn amgylchedd cynllun agored.  Mae’r shifft ddiwyllianol oddi wrth ffyrdd traddodiadol o weithio o fewn llywodraeth leol wedi galluogi’r Cyngor i fanteisio’n llawn ar ddatblygiadau TGCh a lleihau’r galw am fannau storio, argraffwyr a llungopiwyr.

Ers symud i’r adeilad newydd ym mis Medi 2009 crewyd cwlwm unigryw rhwng y staff a’r adeilad.  Mae’r atriwm canolog uchder llawn, ‘stryd fertigol’, yn gwneud y mwyaf o olau dydd ac aer naturiol.  Mae hefyd yn rhoi golygfa i’r staff ac yn pwysleisio’r pontydd sy’n creu cysylltiadau ffisegol pwysig ac yn atgyfnerthu darparu gwasanaethau ar y cyd.

 

Y Swyddfa Hygyrch

Mae’r adeilad wedi cael ei gynllunio i ganiatau mynediad rhydd a hawdd i ymwelwyr a staff.  Mae’r dderbynfa gyhoeddus yn cynnwys cyfleuster toiled ‘Changing Places’, un o ddim ond 8 yng Nghymru.

 

5f9d59b79b

Francois Samuel – Pennaeth yr Uned Adeiladu, Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Llywodraeth Cynulliad Cymru – yn cyflwyno Gwobr Cynaliadwyedd CLAW 2010 i’r Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion. Hefyd yn y llun mae’r Cynghorydd Goronwy Edwards, Cadeirydd CLAW a Keith Morgan, Cadeirydd y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd.