Cyngor Sir Gaerfyrddin
Marchnad Nwyddau Caerfyrddin
Enw’r cleient Cyngor Sir Gaerfyrddin / Simons Developments
Gwerth y Contract Oddeutu £4 miliwn
Rheolwr y Prosiect EC Harris
Pensaer Rio Architects
Syrfewr Meintiau EC Harris
Peiriannydd Mecanyddol Kelly Taylor and Associates
Peiriannydd Trydanol Kelly Taylor and Associates
Peiriannydd Strwythurol AKS Ward
Goruchwyliwr Cynllunio EC Harris
Prif Gontractwr Simons Construction
Disgrifiad o’r Prosiect920ed49609

Marchnad Nwyddau Caerfyrddin yw uchafbwynt datblygiad Rhodfa’r Santes Catrin sydd wedi elwa ardal sylweddol o Orllewin Cymru, gan ddenu diddordeb ac edmygedd o’r gymuned leol ac ymwelwyr.  Gellir crynhoi’r adborth cyffredinol am yr adeilad newydd trwy’r dyfyniad yma o’r wefan i dwristiaid ‘Trip Adviser’:  ‘Mae’r adeilad newydd yn wych – yn olau ac agored ac yn fan gwych i arddangos cynnyrch lleol godidog Caerfyrddin’.

82d5715a67Yn y fan yma ceir neuadd farchnad newydd, siopau allanol a man agored cyhoeddus o amgylch y twr cloc.  Mae’r datblygiad wedi goresgyn heriau sylweddol o ran y safle, y gymuned leol a logisteg i greu adeilad cyfoes ac eithriadol.  Mae cynllun unigryw Rio Architect yn atgyfnerthu pwysigrwydd y twr cloc hanesyddol ac yn creu canolbwynt i ddatblygiad £66 miliwn Rhodfa’r Santes Catrin a chanol tref Caerfyrddin ei hunan.
Agorwyd yn 2010 gan Ei Mawrhydi y Dywysoges Frenhinol, mae Marchnad Nwyddau Caerfyrddin yn enillydd teilwng iawn o Wobr CLAW 2011.

Amgylchedd yr Adeilad

Roedd adborth gan denantiaid neuadd y farchnad yn awgrymu bod y neuadd farchnad flaenorol yn dueddol o or-gynhesu yn ystod misoedd poeth yr haf a’i bod yn oer iawn yn y gaeaf.  Ymateb Rio Architect i hyn oedd sicrhau nad oedd yr haul yn or-gynhesu’r adeilad tra ar yr un pryd creu adeilad oedd yn cadw’r gwres i mewn yn effeithiol a’i awyru’n naturiol a thrwy hynny rheoli tymheredd yr adeilad.  Mae lleoliad yr adeilad yn defnyddio golau dydd o’r ochr sy’n wynebu’r gogledd ac sydd felly’n lleihau’r defnydd o oleuadau.  Defnyddiwyd tywodfaen pennant glas Cymreig lleol ar yr adeilad.

3f10b48b66

Asesiad o’r Adeilad

Arwynebedd Gros y Llawr Mewnol: 2059 m2 (22,163 ft2) Ardal y Llawr wedi’i Drin: 1421m2

Defnydd ynni/CO2 blynyddol ar gyfer maint yr adeilad a gwresogi dwr. 92938kWhrs(x0.19kgCO2/kWhr): 12.69kgCO2/m2

Defnydd ynni/CO2 ar gyfer defnydd trydan 79314kWhrs(x0.43kg/kWhr): 23.55kgCO2/m2 CO2 allyriadau/m2 ardal y llawr wedi’i drin: 36.24 kgCO2/m2

Meddalwedd cyfrifo: Dynamic Simulation Software TAS

System gwerthuso meincnod: Cyfrifo Rhan L gan ddefnyddio TAS DSM V9.09

Enw’r Peiriannydd: Gary Westwell

 

 

 

f651284e66

Cynghorydd Bill Cowie, Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, yn cyflwyno gwobr Adeilad y Flwyddyn CLAW 2011 i’r Cynghorydd Wyn Evans a Mark Davies, Cyngor Sir Gaerfyrddin. Hefyd yn y llun mae’r Cynghorydd Keith Evans, Cadeirydd CLAW a Gareth Nutt, Cadeirydd y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd.