Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Yr Adeilad REGAIN
Enw’r cleient Adain Adfywio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Gwerth y Contract £1,292,000.00
Pensaer a Rheolwr Prosiect Jim Allen – BSBG
Syrfewr Meintiau Lee Richards – BSBG
Peiriannydd Mecanyddol Robin Cornelius – BSBG
Peiriannydd Trydanol Phil Rees/Matthew Mallett – BSBG
Clerc Gwaith Mark Harding – BSBG
Prif Gontractwr Kier Western
Pensaer (Contractwr) Stride Treglown
Peiriannydd Mecanyddol (Contractwr) Darren Gibson – Intentium Solutions Limited
Peiriannydd Trydanol (Contractwr) Victor Okpevba – Intentium Solutions Limited
Peiriannydd Strwythurol (Contractwr) Tony Spencer/Darren Badham – SHEAR Design
Clerc Gwaith Mark Harding – BGCBC
Goruchwyliwr Cynllunio Chris Arnold – Arnold Faulkner PM Ltd
Disgrifiad o’r Prosiect

20d0e83ae9Uned hybu busnes 500m2 ar safle’r Works, Glynebwy yw’r adeilad REGAIN. Fe’i dyluniwyd i ddarparu swyddfeydd cynaliadwy, cost-effeithiol a deniadol ar gyfer hyd at 35 o bobl.

Bwriad yr adeilad, sydd wedi’i gyd-ariannu gan raglenni Blaenau’r Cymoedd ac Interreg IV B Ewrop, yw dangos y lefelau uchaf o ddylunio cynaliadwy. Mae REGAIN (yn Saesneg, Lleihau Effeithiau Nwyon Tŷ Gwydr drwy reoli Diwydiant yn Amgenach) yn brosiect Ewropeaidd cydweithredol, gydag adeiladau partner yn Ffrainc, Gwlad Belg a’r Alban. Prif amcan y prosiect yw hyrwyddo adeiladu cynaliadwy rhwng gwledydd, ac ar draws prosiectau, drwy rannu gwybodaeth a defnyddio methodoleg werthuso gyffredin.

Safle’r Works yw hen safle Gwaith Dur Corus yng Nglynebwy, sydd wedi’i adfywio. Mae’r prosiect £250m hwn yn gyfle unigryw i ddarparu datblygiad defnydd cymysg o safon yn ymgorffori cyfleusterau cymunedol, gofod busnes a masnachol a chartrefi newydd.

Dyluniwyd yr adeilad i ymgorffori’r diffiniad ehangaf o gynaliadwyedd ac i sicrhau perfformiad uchel drwy’r fethodoleg asesu cynaliadwyedd SBTool ryngwladol, ac i ennill safon ‘Rhagorol’ BREEAM. Cafodd y prosiect ei gaffael o dan gontract Dylunio ac Adeiladu gyda thîm y contractwr yn datblygu’r dyluniad o Gyfnod D/E RIBA.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar 14 Mawrth 2011 ac fe’i cwblhawyd ar 3 Hydref 2011. Parhaodd y cyfnod adeiladu am 28 wythnos, gyda’r gwaith cwblhau ymarferol wedi’i gyflawni bythefnos dros y rhaglen. Er bod yr arian cyfatebol mewn Ewros gyda chyfradd gyfnewid ansefydlog, roedd y cyfrif terfynol tua £5,000 o dan y gyllideb.

Mae angen i’r prosiect fonitro’r perfformiad mewn-defnydd am flwyddyn.

Agweddau ar gynaliadwyedd

b35c2388c8

Mae adfywio’r hen waith dur yng Nglynebwy’n cyflwyno cyfres o strategaethau cyffredinol ar gyfer dylunio’r holl adeiladau ar y safle. Mae’r rhain yn ymwneud ag ynni, bioamrywiaeth, a chanfod gweithlu a deunyddiau.

Rhaid i holl gontractwyr y Works ddod o hyd i’w llafur o’r ardal gyfagos, gyda Chyngor BSBG yn monitro’r perfformiad yn erbyn targedau penodol. Mae gan bob contract gymalau cymdeithasol ar gyfer targedu recriwtio a hyfforddiant.

Wedi’i ddylunio’n dilyn gwaith modelu meddalwedd sylweddol gan Brifysgol Caerdydd gydol y cyfnod dylunio, mae perfformiad yr adeilad wedi’i ddadansoddi a’r dyluniad wedi’i optimeiddio i gyflawni perfformiad, yn ôl y disgwyl, o 19kW/m2 y flwyddyn, sy’n cymharu’n eithriadol ffafriol â’r terfyn Passivhaus o 15kW/m2 y flwyddyn.

Mae’r adeilad wedi cyflawni gwelliant o 49% ar ofynion Rhan L SBEM 2006.
Gwresogir yr adeilad gan bwmp tynnu gwres o’r aer, wedi’i gysylltu i wres dan y llawr, a ddylai sicrhau arbediad o 80% mewn cymhariaeth â bwyler nwy neu debyg. Nid oes yno fwyler confensiynol.

Mae to mawr gyda rhesiad o baneli PV dros y storfa finiau a’r lloches feics, sy’n gwrthbwyso’r ynni a ddefnyddir gan yr ASHP. Yn yr haf, bydd y paneli thermol solar ar ben y to’n cynhyrchu’r holl ddŵr poeth domestig.

Mae’r adeilad yn dilyn amrywiad ar yr egwyddorion dylunio Passivhaus, ond a gyflawnir yn defnyddio strategaeth technoleg isel, leol i sicrhau bod angen cyn lleied â phosibl o gynnal a chadw arno (lle tybir fod y costau tua 80% o’r cyfanswm dros oes adeilad, a’r costau adeiladu’n cyfrif am y 20% arall), ac fel y gall contractwyr lleol wasanaethu’r adeilad drwy ddefnyddio technegau traddodiadol yn bennaf, lle nad oes angen fawr ddim gwybodaeth arbenigol.

Nid oes angen dim cynnal a chadw ar y tu allan i’r adeilad, a dim ond glanhau ac addurno y tu mewn o bryd i’w gilydd. Crëwyd system arwyddion electronig bwrpasol i osgoi achosi difrod i’r waliau wrth godi a thynnu arwyddion corfforaethol y deiliaid dros oes yr adeilad.

Ceisiwyd sicrhau cyn lleied â phosibl o gymhlethdod, gydag awyru naturiol a digon o olau naturiol er mwyn lleihau costau’n unol â’r egwyddorion dylunio goddefol a ddefnyddiwyd.

69301cf4e9

Y Cyng. Ann Minshull o Gyngor Sir y Fflint yn cyflwyno Gwobr Adeilad y Flwyddyn CLAW am 2012 i Clive Rogers o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.