Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
Ailddatblygiad Neuadd Gwyn, Castell Nedd

 

Enw’r cleient Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Gwerth y contract £7M
Rheolwr y Prosiect Richard Sims, EC Harris LLP
Pensaer Wilco Stekkinger, Holder Mathias Architects
Syrfewr Meintiol Gavin Willis, EC Harris
Periannydd Mecanyddol Ken Briggs, Hoare Lea
Peiriannydd Trydanol David Hilton, Hoare Lea
Peiriannydd Strwythurol Gary Alan, AKS Ward
Clerc y Gwaith Edwin Prosser, NPTCBC
Goruchwyliwr Cynllunio Graham Withnell, EC Harris
Prif Gontractwr Tom Davies, Morgan Sindall
Disgrifiad o’r ProsiectNPT_Gwyn_Hall

Yn dilyn y tân a ddinistriodd Neuadd Gwyn yn ystod y gwaith i’w adnewyddu yn 2007, penodwyd Holder Mathias gan Gyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot i greu theatr gymunedol fodern a chanolfan y celfyddydau, yn ogystal â chyfleuster trawiadol yn yr adeilad rhestredig Gradd II hwn yng nghanol y dref.

Mae’r adeilad yn cynnwys awditoriwm newydd aml-bwrpas 395 sedd, sinema ddigidol 70 sedd a stiwdio ddawns, ynghyd â chaffi / bar a chyfleusterau atodol eraill.  Llwyddwyd i gadw, trwsio ac adnewyddu wyneb allanol wreiddiol yr adeilad.

Llwyddwyd hefyd i gynnwys yr holl gyfleusterau angenrheidiol o fewn yr adeilad presennol trwy osod y tri phrif leoliad perfformio un ar ben y llall y tu mewn i’r strwythur presennol, ac ar yr un pryd ychwanegu estyniad gwydrog ysgafn ar du blaen yr adeilad ar gyfer y swyddfa docynnau a’r caffi.  Crewyd hefyd estyniad cefn syml i greu lle ar gyfer toiledau, swyddfeydd, offer a chyfleusterau cefn llwyfan.

Yn bensaerniol, y nod oedd cadw teimlad agored ym mhob un o’r prif gyfleusterau, a thrwy hynny parchu nodweddion yr adeilad gwreiddiol.

NPT_Gwyn_Hall_Fire_DamageAgweddau Cynaliadwyedd

Roedd y cleient yn awyddus i gael perfformiad da ar dystysgrif perfformiad ynni’r adeilad fel mesur i leihau eu costau ynni ynghyd â’u hallyriadau carbon.  O ystyried statws rhestredig cragen yr adeilad, gofynnwyd am raddfa ‘B’, a gyflawnwyd hyn yn y pen draw.

Defnyddio Llai o Ynni

Yn aml, mae gofynion ymarferol lleoliadau perfformio o’r math yma’n bwysicach na awyru naturiol neu olau dydd.

Fodd bynnag, yn yr achos hwn, oherwydd maint cyfyngedig y safle a statws rhestredig yr adeilad nid oedd ddigon o le ar gyfer cyfarpar awyru ar gyfer y stiwdio na’r podiau sinema.  Er mwyn goresgyn hyn, cafwyd caniatad gan Cadw i adeiladu awyrydd ar grib y to fel bod y mannau hyn yn cael eu hawyru’n naturiol.

Hefyd, mewn ymateb i agweddau aml-bwrpas y briff, manteisiwyd ar y cyfle i ddefnyddio’r stiwdio a’r prif awditoriwm mewn tywyllwch llwyr ar gyfer perfformiadau, a thrwy bwyso botwm, gellir codi’r bleindiau i adael golau naturiol i lifo i mewn.

NPT_Gwyn_Hall_1

CLAW_BoY_Winner

Dr Alan Knight (Ymgynghorydd, Busnes a’r Gymuned (BITC)) yn cyflwyno gwobr Adeilad y Flwyddyn 2013 i David Phillips, Bwrdeistrefil Sirol Castell Nedd Port Talbot gyda Chadeirydd CLAW, Cynghorydd Wyn Evans, Sir Gaerfyrddin.