Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Ysgol Gymraeg Bro Helyg
Enw’r cleient Adran Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Gwerth y Contract £5,295,538 (cyfanswm gwerth y contract gwreiddiol)
Rheolwr y Prosiect Jim Allen (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)
Pensaer Jim Allen (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent) / Powell Dobson Architects (tim contractwyr)
Syrfewr Meintiau Trevor Keyse (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)
Peiriannydd Mecanyddol Robin Cornelius (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)
Peiriannydd Trydanol Phil Roberts (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)
Peiriannydd Strwythurol Carl Powell (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)
Clerc y Gwaith Keith Price (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)
Goruchwyliwr Cynllunio Emyr Strongers
Prif Gontractwr W.R.W. Construction Ltd
Project Description9a967a7576

Y weledigaeth ar gyfer yr adeilad oedd ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg oedd â’r nod i ysgogi disgyblion i fabwysiadu’r iaith Gymraeg yn fwy eang o fewn y Fwrdeistref.  Roedd angen yr ysgol oherwydd bod rhieni’n ystyried bod astudio’r iaith yn bwysig ac roeddent wedi dewis anfon eu plant i’w haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae arwyddocad hyn wedi’i bwysleisio yn y cynllun, sy’n wahanol i gynllun ysgol gyfrwng Saesneg.

Mae cynllun yr adeilad yn un dewr sy’n ceisio ymgorffori rhinweddau pobl a thir Cymru.  Y themâu bras yw deuoliaeth a’r cyferbyniad rhwng y caled a’r meddal, y soffistigedig a’r garw, a’r modern a’r traddodiadol.  Mae ffurf yr adeilad yn haniaeth o nodweddion tirwedd Cymru, y mynyddoedd, y dyffrynnoedd a’r creigiau.  Mae’r deunyddiau’n gyfuniad o bren castanwydden felys heb ei drin ac wedi’i dyfu’n lleol, cerrig naturiol, sinc, corten a llechi.  Mae’r dewisiadau hyn a’u defnydd yn adlewyrchu’r themâu cysyniadol eang.

Y nod oedd creu adeilad oedd yn teimlo’n lân, yn olau, yn goeth a minimalaidd oedd yn trosglwyddo’r teimlad o ryddid i’w disgyblion trwy ei ddefnyddiau a siapiau amrywiol a lleoliad ei ffenestri.

Mae’r ysgol yn gyfuniad o gyfleusterau modern ac arloesol a fydd yn annog y disgyblion i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth o fewn amgylchedd sy’n rhannol wledig.

d0f26dca72Mae’r ysgol yn diwallu’r holl ofynion presennol ar gyfer mynediad i bobl anabl, ac mae yna nifer o ddolenni sain wedi’u hadeiladu mewn gwahanol rannau o’r adeilad.  Mae’r prif doiledau yn gyfleusterau integredig sydd â mynediad i bobl anabl, fodd bynnag mae yna gyfleuster dynodedig ar wahan ar y Llawr Cyntaf lle bod angen rhagor o breifatrwydd.

Cwblhawyd yr adeilad ym mis Awst 2010, ac agorwyd yr adeilad ar gyfer Tymor yr Hydref ym mis Medi 2010.

Ariannwyd y prosiect gan Grant Cynulliad Cymru a rhaglen Gyfalaf Blaenau’r Cymoedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.  Cyfanswm y cyllid a ddyranwyd oedd £6,651,000 yn cynnwys, tir, seilwaith, adeiladu, llety atodol, tirlunio, dodrefn a chyfarpar a ffioedd proffesiynol.

Cafodd y prosiect ei gaffael fel amrywiad Datblygu ac Adeiladu o Ddylunio ac Adeiladu, gan ddefnyddio Cytundeb Dylunio ac Adeiladu JCT 2005.  Gwnaed y dyluniad cychwynnol gn Adran Gwasanaethau Technegol Blaenau Gwent (hyd at gam D).

Rheolwyd y prosiect mewn dull tebyg iawn i gynllun Partneriaeth, gan gynnwys y dull caffael.  Cytunwyd a diwygiwyd y manylion gyda chyfyngiadau o ran costau wedi’u gosod gan bris y tendr.   Dilynodd y prif gontractwr, W.R.W. Construction Ltd a’u hymgynghorwyr y briff o greu adeilad o ansawdd uchel gyda’r nod o ailgreu bwriad y dyluniad gwreiddiol, cyn belled ag yr oedd hynny’n bosibl.

Gofynnwyd yn benodol i’r adeilad i fod yn ‘ddatganiad’ fel bod golwg yr adeilad yn adlewyrchu’r deunyddiau naturiol lleol ac yn annog cynaliadwyedd o fewn y gymuned.  Y nod yw bod yr ysgol yn symbol o’r datblygiad o werthoedd Cymreig traddodiadol er mwyn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

 

Agweddau Cynaliadwyedd

9b881b3432

Mae’r adeilad wedi cael ei adeiladu i wneud y defnydd gorau o’r safle, o ran ardal a lleoliad y safle.  Mae’r ysgol wedi cael ei dylunio i gyflawni safon ‘Rhagorol’ BREEAM.

Mae’r adeilad wedi’i adeiladu i wneud y mwyaf o wres yr haul a golau dydd, ac i osgoi or-gynhesu.  Mae gosodiadau a rheoliadau er mwyn sicrhau effeithiolrwydd ynni wedi cael eu gosod yn yr adeilad.

Mae’r adeilad wedi cael ei insiwleiddio i safonau sydd ymhell tu hwnt i’r rhai sydd wedi’u pennu gan Reoliadau Adeiladu presennol er mwyn lleihau colli gwres, gwneud y defnydd mwyaf o enillion gwres goddefol, a lleihau’r maint o ynni sydd ei angen i wresogi’r adeilad.

Mae system ailgylchu dwr llwyd wedi cael ei osod,  bydd y safle’n gwneud defnydd o dechnegau Draenio Trefol Cynaliadwy megis palmant athraidd, swaliau, ffosydd cerrig a phwll gwanhau.  Bydd system ddraenio gwely cors yn cael ei osod islaw’r datblygiad a fydd yn ymdrin â’r holl ddraenio budr.

Ar hyn o bryd, nid yw’r holl ddeunyddiau mewnol wedi’u pennu; fodd bynnag bydd rhywfaint o ddefnydd yn cael ei wneud o ddeunyddiau adnewyddadwy, deunyddiau wedi’u hailgylchu a deunyddiau y gellir eu hailgylchu.  Bydd y cladin pren ar y waliau yn bren o ffynhonellau lleol ac wedi’i ardystio gan yr FSC.  Mae’r dyluniad hefyd yn defnyddio system draenio gynaliadwy, lle mae’r holl ddwr ar y wyneb yn cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol i ddwr daear leol yn lle cael ei droi i’r system ddraenio dwr wyneb yn y brif bibell.

 

 

d355eca33f

Cynghorydd David Thomas, Cyngor Sir Ddinbych yn cyflwyno Gwobr Clod CLAW 2011 i’r Cynghorydd Hedley McCarthy a Clive Rogers, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Hefyd yn y llun mae’r Cynghorydd Keith Evans, Cadeirydd CLAW a Garet Nutt, Cadeirydd y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd.