Cyngor Sir Ceredigion
Llyfrgell y Dref, Archifau’r Sir a Chanolfan Ddydd Aberystwyth
Enw’r Cleient Cyngor Sir Ceredigion – Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Addysg a Diwylliant
Gwerth y Contract £2,000,000
Rheolwr Prosiect D Billingsley, Prif Bensaer, Cyngor Sir Ceredigion
Pensaer y Prosiect A Bailey, Pen Bensaer, Cyngor Sir Ceredigion
Syrfewr Meintiol D Evans, Syrfewr Meintiol, Cyngor Sir Ceredigion
Peirannydd Mecanyddol S Fincham, Cyngor Sir Ceredigion
Peiriannydd Trydanol L Williams, Cyngor Sir Ceredigion
Peiriannydd Strwythurol J Edwards, Cyngor Sir Ceredigion
Clerc Gwaith D Jones, Cyngor Sir Ceredigion
Goruchwyliwr Cynllunio  P Thomas, Cyngor Sir Ceredigion
Prif Gontractwr RL Davies a’i Fab, Bae Colwyn, Conwy, Cymru
Disgrifiad o’r Prosiect

IMG_4378Yn 2010 penderfynodd Gyngor Sir Ceredigion gymeradwyo cyllid i ailddatblygu hen Neuadd y Dref Aberystwyth yn Llyfrgell ac Archifdy Sirol newydd ar gyfer y dref. Wrth i’r brîff ar gyfer y prosiect gael ei ddatblygu, gofynnodd y Cyngor fod yr adeilad hefyd yn cynnwys canolfan ddydd ar y llawr gwaelod isaf.

Mae’r cyfleusterau newydd wedi golygu bod Llyfrgell y Dref ac Archifdy’r Sir wedi gallu symud o’u lleoliadau a’u cyfleusterau anfoddhaol blaenorol mewn rhannau eraill o’r dref.

Mae’r prosiect wedi cynnwys ailwampio amlen allanol yr adeilad yn llwyr, ymgorffori system rendr newydd wedi’i inswleiddio, gwaith trwsio strwythurol a chryfhau’r adeiladwaith i gynnal y swyddogaethau llyfrgell ac archifdy, ailfodelu cynllun mewnol yr adeilad a gosod systemau gwres, golau, amddiffyn tân ac awyru newydd fel y bo’n briodol i’r defnyddiau newydd hynny.

Dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Medi 2010 a’i gwblhau yn ôl y rhaglen ym mis Ebrill 2012. Cyfrannodd grant gan CyMAL hefyd at gost y prosiect.
Mae’r gofod newydd ar y llawr gwaelod yn cynnwys y brif fynedfa a chyntedd y dderbynfa, rhannau pwrpasol o’r llyfrgell fenthyg gyhoeddus i oedolion, plant a rhai yn eu harddegau, ystafell adnoddau cymunedol, ardal gyfrifiaduron, toiledau ac ystafell archifau ddiogel. Ar y llawr cyntaf, mae’r gofod newydd yn cynnwys mwy o ardaloedd llyfrgell fenthyg, ardal astudiaethau lleol a llyfrgell gyfeiriol, ystafell chwilio’r archifdy sirol a dwy ystafell archifau ddiogel arall. Ar y llawr gwaelod isaf, mae’r gofod newydd yn cynnwys derbynfa’r ganolfan ddydd, swyddfa a lolfa, ystafell hylendid, cegin a thoiled, ardaloedd storfa, ystafelloedd cyfarpar, ystafell gyfarfod i’r ganolfan ddydd, ardaloedd derbyn a chatalogio’r archifdy a swyddfeydd i staff y llyfrgell.

Mae’r llyfrgell, yr archifdy a’r ganolfan ddydd newydd yn gwbl hygyrch ac yn ganolbwynt cymunedol newydd a dramatig i ganol y dref.

8ffe28f05eAgweddau ar Gynaliadwyedd

Mae’r adeilad presennol wedi’i ail-orchuddio’n llwyr mewn system rendr ac inswleiddiad trwchus.

Mae cyfarpar casglu solar wedi ei osod ar do’r adeilad i gynhesu dŵr poeth.

Mae bwyler newydd effeithlon wedi’i osod.

d9807d5c77

Y Cyng. Ellen ap Gwynn o Gyngor Sir Ceredigion yn derbyn Gwobr Clod CLAW 2012 gan Milica Kitson, Prif Weithredwr, Adeiladu Arbenigrwydd Cymru