Amcanion CLAW
 • Hybu a chefnogi cydweithio rhwng awdurdodau sy’n aelodau a sefydliadau eraill
 • Hybu rhagoriaeth yn y gwaith o reoli asedau, cyflawni prosiectau a darparu gwasanaethau eiddo o fewn llywodraeth leol Cymru
 • Cefnogi awdurdodau sy’n aelodau trwy ddarparu hyfforddiant, rhannu arfer da, cynhyrchu dogfennau safonol a chomisiynu gwaith ymchwil
 • Cynrychioli diddordebau awdurdodau sy’n aelodau trwy sefydlu cysylltiadau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a sefydliadau eraill
 • Gwneud trefniadau trwy’r consortiwm ar gyfer prynu nwyddau a gwasanaethau adeiladu
Manteision
 • Arbed costau ac amser staff trwy brynu cydrannau o safon sydd wedi cael eu hasesu’n dechnegol
 • Fforwm i gyfnewid syniadau, trafod problemau a chynnig atebion, ac i drafod deddfwriaeth newydd a phynciau’r dydd.  Gwneir hyn trwy gyfrwng gweithgorau sy’n cynrychioli gwahanol broffesiynau a gwasanaethau llywodraeth leol
 • Ymchwil ganolog ar faterion eiddo
 • Manylion a manylebau adeiladu safonol
 • Arddangosfeydd, cynadleddau a hyfforddiant ar faterion eiddo, cydrannau a deddfwriaeth
 • Uno i bwyso ar y llywodraeth ganolog ac eraill mewn perthynas â materion eiddo
 • Paratoi canllawiau ar reoli asedau, rheoli perfformiad, materion cynaladwyedd a chynlluniau ac adeiladu arloesol

“Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i atebion gwell”