Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ysgol Gynradd Greenhill, Gelligaer

 

8f9cbdb566

 

Enw’r Cleient Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Gwerth y Contract £3.95m (gan gynnwys gwaith allanol a thechnolegau adnewyddadwy)
Rheolwr y Prosiect Geraint Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Pensaer Geraint Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Syrfewr Meintiau Phil Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Peiriannydd Mecanyddol Trevor Hockley, McCann and Partners
Peiriannydd Trydanol Mike Phillips, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Peiriannydd Strwythurol John Jones, Waterman
Clerc y Gwaith Colin Doyle, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Goruchwyliwr Cynllunio Andrew Young, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Pensaer Tirwedd Fiona Cloke, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Prif Gontractwr Mark Cowley, Vinci PLC

 

Disgrifiad o’r Prosiect

Cafodd Ysgol Gynradd newydd Greenhill ei hadeiladu yn lle’r ysgol wreiddiol a adeiladwyd yn y 60au ac adeiladwyd ysgol a’r cyfleusterau mwyaf modern ynddi.  Dechreuodd y gwaith o adeiladu’r ysgol newydd ym mis Mawrth 2010 a throsglwyddwyd yr ysgol ym mis Mai 2011.  Arweiniwyd y dyluniad gan staff mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

Roedd y prosiect £4.5m yn rhan o Raglen Gyfalaf y Cyngor ac roedd hi’n bosibl gwireddu hyn drwy Grant Pontio Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cynulliad Cymru o £4m.

Mae gan yr ysgol 7 dosbarth, meithrinfa, neuadd, cegin, llyfrgell, ystafell TG,  ystafell gerdd, 2 ganolfan adnoddau arbennig a chyfleusterau gweinyddol.  Mae’r ardaloedd allanol sydd wedi’u gosod mewn ffurf teras yn cynnwys amffitheatr ar gyfer dysgu awyr agored, ardal o dir gwlyb, llwybrau coedwigoedd a mannau chwarae meddal.

Mae gan yr ysgol tyrbinau gwynt a’r nifer fwyaf o baneli PV sydd erioed wedi’u gosod ar ysgol yn y DG.  Bydd yr ysgol yn cynhyrchu fwy o drydan na’r hyn y defnyddir ac mae’n garbon niwtral ar gyfer trydan.  Derbyniodd yr ysgol Gradd A+ yr EPC, dyma’r tro cyntaf i ysgol yn y DG  dderbyn hyn.  Hefyd, bydd y sgor BREEAM yn uwch na 83% ac unwaith eto yr uchaf ar gyfer ysgol yn y DG.  Mae’n bosibl y bydd yn derbyn graddfa ‘eithriadol’ BREEAM.

Mae’r adeilad wedi’i adeiladu’n draddodiadol ac mae’r amcanion cynaliadwyedd wedi’u cyflawni trwy gynllun cost effeithiol.  Mae’r gost o adeiladu’r ysgol gan gynnwys gwaith allanol a’r technolegau adnewyddadwy yn cyfateb i oddeutu £2,100 psqm sy’n werth aruthrol am arian.

Mae’r ysgol yn gosod meincnodau newydd ar gyfer hunangynhaliaeth ynni a dyluniad cynaliadwy cost effeithiol. 

 

f3a678482cCyd-destun

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymroddedig i’r agenda newid yn yr hinsawdd a’i Strategaeth Lleihau Carbon gan gynnwys lleihau effaith carbon adeiladau’r Awdurdod trwy eu hadnewyddu neu eu gwella.  Yn unol â hyn, mae ysgolion newydd neu ysgolion sy’n cael eu hadnewyddu neu eu hehangu yn cael eu cynllunio i fod yn effeithiol iawn yn thermol ac i gadw costau rhedeg yr adeiladau’n isel.  Ystyrir y nod o leihau ol-troed carbon fel prif ystyriaeth ac ystyrir safon ‘Rhagorol’ BREEAM yn safon sydd angen ei gyflawni a’r nod yw anelu’n uwch pryd bynnag mae hynny’n gost effeithiol.

Mae Ysgol Gynradd newydd Greenhill yn enghraifft o’r agwedd hon ac mae’n dangos yn glir ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i leihau carbon.

 

b7fde79dd6Uchafbwyntiau’r cynllun a’r adeiladu
 • Adeilad wedi’i leoli yn y man gorau, defnydd o gysgod ac awyru naturiol. 
 • Adeilad wedi’i insiwleiddio’n eithriadol o dda gyda gwerthoedd U hyd at 60% yn llai na’r hyn sy’n ofynnol gan reoliadau adeiladu.  
 • Pedwar tyrbin gwynt 2m o ddiamedr sy’n manteisio ar leoliad y safle mewn man dyrchafedig ac agored. 
 • Paneli PV 66 kWp sy’n gorchuddio 490 meter sgwar – y mwyaf ar ysgol yn y DG.
 • Lefel yr aer sy’n gollwng o’r adeilad yn ddim ond 6 m3/hr/m2 @ 50Pa.
 • Bydd y trydan ychwanegol sy’n cael ei gynhyrchu yn cael ei allforio a bydd Tariffau yn cael eu hawlio am yr holl ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu. 
 • Uned gwres a phwer ar y cyd sy’n cael ei bweru gan nwy (CHP).
 • Dwr glaw yn cael ei gasglu gyda dros 50% o’r dwr sy’n cael ei ddefnyddio yn cael ei ailgylchu.
 • Golau effeithlon iawn gyda PIR a rheoliadau synwyryddion golau dydd.
 • Deunyddiau a ddefnyddiwyd i adeiladu’r ysgol yn cynnwys dros 15% o ddeunydd wedi’i ailgylchu
 • Dros 75% o wastraff adeiladu nad oedd yn beryglus wedi cael ei ailgylchu.

a41c65834c

 

Benchmarks and records set
 • Ysgol gyntaf yn y DG i dderbyn Tystysgrif Perfformiad Ynni Gradd A+
 • Disgwylir sgor uchaf BREEAM (o leiaf 83.5% a >85% EITHRIADOL yn bosibl) ar gyfer ysgol.  Y safon bresennol yw 78.1%
 • Nifer fwyaf o PV ar ysgol yn y DG.
 • Bydd mwy o drydan yn cael ei gynhyrchu ar ac o fewn yr adeilad yn flynyddol na’r hyn a fydd yn cael ei ddefnyddio gan yr ysgol.
 • Mae’r adeilad yn garbon negyddol ar gyfer trydan.
 • Ystyrir i fod yr ysgol fwyaf hunangynhaliol o ran ynni yn y DG.
 • Bydd ol-troed carbon cyffredinol yr ysgol yn gostwng o 30 tunnell o’i gymharu â’r hen ysgol.
 • Bydd y costau o redeg yr ysgol yn gostwng o ryw £3,000 y flwyddyn.

Incwm o Dariffau tua £16,000 y flwyddyn.

 

ed7c13220f

Milica Kitson, Chief Executive of Constructing Excellence in Wales, presenting Joint Winner 2011 CLAWMilica Kitson, Prif Weithredwr Rhagoriaeth Adeiladu yng Nghymru, yn cyflwyno i’r cyd-enillydd Gwobr Cynaliadwydd CLAW 2011 i’r Cynghorydd Colin Mann a Geraint Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Hefyd yn y llun mae’r Cynghorydd Keith Evans, Cadeirydd CLAW a Gareth Nutt, Cadeirydd y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd.