Daeth i rym o 9 Tachwedd 2012

1.0 Amcanion

1.1 Amcanion y Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru yw:

(a) hybu a chefnogi cydweithio rhwng awdurdodau sy’n aelodau a sefydliadau eraill.
(b) hybu rhagoriaeth yn y gwaith o reoli asedau, cyflawni prosiectau a darparu gwasanaethau eiddo o fewn llywodraeth leol Cymru.
(c) cefnogi awdurdodau sy’n aelodau trwy ddarparu hyfforddiant, rhannu arfer da, cynhyrchu dogfennau safonol a chomisiynu gwaith ymchwil.
(d) cynrychioli diddordebau awdurdodau sy’n aelodau trwy sefydlu cysylltiadau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a sefydliadau eraill.
(e) gwneud trefniadau trwy’r consortiwm ar gyfer prynu nwyddau a gwasanaethau adeiladu.

1.2 Trwy wneud hyn ac i’r dibenion hyn, bydd y Consortiwm yn pwyso ar Lywodraeth Ganolog ac eraill sy’n ddylanwadol yn y broses gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar wasanaethau eiddo yn y sector cyhoeddus.  Bydd yn cefnogi ei weithwyr ei hunan lle’n briodol a’r awdurdodau lleol hynny sy’n ymuno â’r Consortiwm (“Awdurdodau sy’n Aelodau”).  Nod y Consortiwm yw darparu cyfleusterau ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu, hyfforddiant a  datblygiad proffesiynol parhaus a rhannu gwybodaeth ymhlith Awdurdodau sy’n Aelodau.

 

2.0 Aelodaeth

2.1 Bydd aelodaeth gyflawn ar gael i bob Awdurdod Unedol yng Nghymru ar yr amod eu bod yn talu tanysgrifiad blynyddol sydd i’w bennu o bryd i’w gilydd gan y Consortiwm (“y Tanysgrifiad”).

2.2 Bydd y Tanysgrifiad yn cael ei gyfrifo gan y Consortiwm yn seiliedig ar rannu cyfanswm costau blynyddol y Grwp Llywio (gweler paragraff 7) ac wedi’i gyfrifo yn y modd y penderfynir yn briodol gan Bwyllgor Gwaith yr Aelodau (gweler paragraff 3.1) o bryd i’w gilydd.

2.3 Bydd aelodaeth gyswllt o’r Consortiwm ar gael i Lywodraeth Cynulliad Cymru, Awdurdodau’r Heddlu, Awdurdodau Tân, Cymdeithasau Tai, Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd, Prifysgolion a sefydliadau eraill o’r sector cyhoeddus a gymeradwyir gan Gadeirydd ac Is Gadeirydd y Bwrdd Swyddogion ac a enwebwyd gan y Consortiwm (gweler paragraff 4.1 isod).

2.4 Y Grwp Llywio fydd yn pennu defnydd gwasanaethau’r Consortiwm gan sefydliadau nad ydynt yn Awdurdodau Aelodau llawn ac Aelodau cyswllt  cymeradwy fel y disgrifiwyd uchod.  Bydd tâl yn cael ei godi yn ôl amgylchiadau pob cais.

2.5 Gall unrhyw Aelod sy’n dymuno dod a’i haelodaeth o’r Consortiwm i ben wneud hynny o’r 31 Mawrth mewn unrhyw flwyddyn.  Rhaid i unrhyw Aelod roi o leiaf deuddeg (12) mis o rybudd ysgrifenedig i’r Consortiwm.

 

3.0 Pwyllgor Gwaith yr Aelodau Etholedig

3.1 Y Pwyllgor Gwaith yw corff rheoli’r Consortiwm (“Pwyllgor Gwaith yr Aelodau”) a fydd yn cynnwys y canlynol :

(a) O leiaf dau (2) gynghorydd wedi’u henwebu gan bob Awdurdod sy’n Aelod llawn gyda’i gilydd gydag un (1) pleidlais unigol ar gyfer pob Awdurdod sy’n Aelod llawn.

(b) Bydd hawl gan Aelodau Cyswllt hyd at ddau (2) arsylwr wedi’u henwebu i bob sefydliad.

(c) Gellir gwahodd arsylwyr eraill o bryd i’w gilydd.  Cadeirydd  Pwyllgor Gwaith yr Aelodau fydd yn gwneud y penderfyniad hwn.  Ni fydd gan Aelodau Cyswllt nac arsylwyr hawliau pleidleisio.

3.2 Bydd  Pwyllgor Gwaith yr Aelodau yn cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn, bydd un ohonynt yn Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Consortiwm a fydd fel arfer yn cael ei gynnal yn ystod chwarter olaf y flwyddyn galendr.

3.3 Bydd Cadeirydd ac Is Gadeirydd  Pwyllgor Gwaith yr Aelodau yn cael eu hethol mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.  Byddant yn gwasanaethu am gyfnod o ddwy (2) flynedd.

 

4.0 Pwyllgorau Swyddogion

4.1 Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd yw pwyllgor gweithredu swyddogion y Consortiwm, yn cynnwys un (1) swyddog wedi’i enwebu gan bob Awdurdod sy’n Aelod [a fydd yn ethol] y canlynol [o’u plith]:

(a) Cadeirydd – Swyddog

(b) Is Gadeirydd – Swyddog

(c) Trysorydd i’r Consortiwm (ond all fod hefyd yn ymgynghorydd allanol)]

4.2 Bydd Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd yn cwrdd heb fod yn llai aml na phob chwarter a bydd yn gweithredu’r Amcanion a nodir ym mharagraff 1.0 trwy’r Grwp Llywio.  Bydd hefyd yn arwain, monitro a goruchwylio’r Grwp Llywio cyn belled ag y bo angen.

4.3 Bydd Cadeirydd ac Is Gadeirydd Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd yn cael eu hethol gan y Bwrdd i wasanaethu am gyfnod o ddwy (2) flynedd.

4.4 Bydd Trysorydd y Consortiwm yn cael ei enwebu gan Fwrdd y Swyddogion a Enwebwyd ac yn cael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Gwaith yr Aelodau.

4.5 Bydd y Gadeiryddiaeth, cyfansoddiad (yn cynnwys cyfraniadau aelodau etholedig lle’n briodol) a natur ac ehangder gweithgareddau gweithgorau swyddogion eraill (os penderfynir bod eu hangen i gynorthwyo’r Grwp Llywio) yn cael eu penderfynu gan Fwrdd y Swyddogion a Enwebwyd.

 

5.0 Cyllid

5.1 Bydd amcangyfrifon incwm blynyddol (yn cynnwys incwm o’r Gronfa Ad-dalu, fel y diffinir yng Nghymal 5.3 isod) a gwariant yn cael eu paratoi gan y Trysorydd i’r Consortiwm mewn ymgynghoriad â’r Grwp Llywio a Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd.  Bydd cyllideb yn seiliedig ar hyn yn cael ei gymeradwyo gan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol  Pwyllgor Gwaith yr Aelodau  (a bydd “y Gyllideb” a’r “Cyllidol” yn cael eu dadansoddi yn yr un modd).

5.2 Bydd gan y Grwp Llywio mewn ymgynghoriad â’r Trysorydd, yr hawl i fynd i wariant wrth ymgymryd â’i ddyletswyddau yn unol â’r penawdau gweinyddol a gweithredol sydd wedi’u nodi yn y Gyllideb.  Bydd y Grwp Llywio yn sicrhau bod yr aelod sydd â chyfrifioldeb am y pennawd(penawdau) gweinyddol a/neu weithredol yn cadw mewn golwg a heb (yn ddibynnol ar baragraff 7.5) wario dros y swm(symiau) a ddyrannwyd i’r Gyllideb.

5.3 Bydd y Grwp Llywio, mewn ymgynghoriad â’r Trysorydd, yn monitro incwm a dderbynnir gan Enwebiadau Cydrannau’r Consortiwm a/neu weithredu’r system Construction.com ar-lein sydd ar y gweill (y “Gronfa Ad-dalu”).  Bydd y Gronfa Ad-dalu hon yn cael ei gwario i ddatblygu gweithgareddau’r Consortiwm.  Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd fydd yn penderfynu ar y gwariant hwn.  Bydd gwariant sydd heb fod dros ugain mil o bunnau (£20,000) yn cael ei gymeradwyo gan Gadeirydd Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd mewn ymgynghoriad â’r Trysorydd a Chadeirydd ac Is Gadeirydd  Pwyllgor Gwaith yr Aelodau.  Bydd gwariant dros ugain mil o bunnau (£20,000) neu ddefnydd o’r Gronfa Ad-dalu i gefnogi incwm o’r Tanysgrifiadau ar gyfer gweithredu’r Consortiwm o ddydd i ddydd yn cael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Gwaith yr Aelodau yn yr un modd ag unrhyw gorwario o’r Gyllideb neu wariant ar (neu atebolrwydd ar gyfer) unrhyw eitemau na gyllidwyd ar eu cyfer gan y Grwp Llywio.

 

6.0 Dirwyn i Ben

Pe bai gweithgareddau’r Consortiwm yn cael eu dirwyn i ben bydd holl gostau neu rwymedigaethau neu gyllid gwarged sy’n weddill (yn cynnwys y Gronfa Ad-dalu) yn cael eu cynnal, neu eu dosbarthu, i’r Awdurdodau hynny sy’n Aelodau llawn o’r Consortiwm ar y pryd y daw’r Consortiwm i ben.   Bydd yn cael ei rannu yn ôl y Tanysgrifiad sy’n cael ei dalu gan bob Awdurdod sy’n Aelod.

7.0 Grwp Llywio

7.1 Bydd Pwyllgor Gwaith yr Aelodau yn dewis (neu fe all ddirprwyo Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd i wneud hynny), ar amseroedd ac am gyfnodau sy’n cael eu pennu’n addas, grwp o saith (7) unigolyn sy’n meddu ar y profiad a chefndir sy’n briodol i greu grwp llywio’r Consortiwm, (“y Grwp Llywio”).  Bydd gan y Grwp Llywio dyletswydd i gynorthwyo Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd i gyflawni ei ddyletswyddau fel y dyranwyd iddo gan baragraff 4.2 uchod trwy berfformio’r tasgau hynny a ddisgrifwyd ym mharagraff 7.6 isod.  I’r perwyl hwn gall Fwrdd y Swyddogion a Enwebwyd dyrannu i bob un a benodwyd i’r Grwp Llywio, gyfrifoldeb am faes penodol gyda’r bwriad bod yr un sy’n cael ei benodi yn cymryd y cyfrifoldeb ymarferol o ddydd i ddydd am y maes hwnnw yn amodol ar y cyfyngiadau ariannol sydd wedi’u gosod yn y Gyllideb.

7.2 Bydd y Grwp Llywio yn cwrdd fel y bo’r angen mewn lleoliad sy’n cael ei gytuno ar y cyd er mwyn adolygu perfformiad o’i gyfrifoldebau ac adrodd i Fwrdd y Swyddogion a Enwebwyd.

7.3 Bydd gan y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd yr hawl ar unrhyw bryd i benodi aelodau ychwanegol neu gael gwared ar aelodau presennol y Grwp Llywio heb unrhyw rybudd.

7.4 Bydd Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd yn monitro ac yn ystyried yr holl faterion sy’n effeithio ar rôl a staffio’r Grwp Llywio.

7.5 Bydd unrhyw fater sydd angen sylw brys neu unrhyw fater sy’n golygu gwariant o unrhyw fath neu rwymedigaeth (a) dros y swm y cyllidwyd amdano yn y Gyllideb neu (b) sydd heb gyllideb ar ei gyfer, yn cael ei gyfeirio o flaen llaw at Gadeirydd ac Is Gadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Aelodau i’w gymeradwyo ganddynt.

7.6 Swyddogaethau’r Grwp Llywio (yn gweithredu ar y cyd neu drwy ei aelodau unigol yn unol â rhaniad y cyfrifoldebau), yw :

7.6.1 gweithredu cyfarwyddiadau Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd yn unol â pholisiau cyffredinol fel y cytunwyd gan Bwyllgor Gwaith yr Aelodau i gyflawni’r Amcanion yn y dull orau posibl ;

7.6.2 sicrhau trefniadau caffael gorau posibl ar gyfer unrhyw weithrediadau a gymeradwywyd gan Fwrdd y Swyddogion a Enwebwyd. ;

7.6.3 darparu gwasanaethau ysgrifenyddol a gweinyddol i Fwrdd y Swyddogion a Enwebwyd a gweithgorau swyddogion eraill fel y pennir gan y Bwrdd ;

7.6.4 cynrychioli’r Consortiwm ar bwyllgorau technegol sy’n cael eu cynnal gyda chonsortia eraill ac mewn cyfarfodydd technegol eraill fel y pennir gan y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd neu a gymeradwywyd gan Gadeirydd y Bwrdd Swyddogion a Enwebwyd;

7.6.5 paratoi, mewn ymgynghoriad â Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd a’r Trysorydd, cyllideb flynyddol ddrafft yn dangos incwm a gwariant a ragwelir.  Y gyllideb ddrafft fydd yn cael ei chyflwyno i Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol Pwyllgor Gwaith yr Aelodau i’w chymeradwyo yn y dull a nodir ym mharagraff 5.1 uchod;

7.6.6 rheoli cyllideb y Consortiwm yn effeithlon yn unol â chyfrifoldebau penodol y sawl a benodwyd i’r Grwp Llywio a’r cyfyngiadau Cyllidol y mae’n rhaid iddynt eu dilyn ;

7.6.7 ymgymryd â dyletswyddau y bydd Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd yn  gofyn iddynt eu gwneud o bryd i’w gilydd.

7.7 Bydd Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd, gyda chytundeb  Pwyllgor Gwaith yr Aelodau yn darparu gwasanaethau cymorth fel y bo’r angen i ddatblygu gwasanaethau cymorth technegol y Consortiwm.  Bydd penodiadau ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu yn cael eu gwneud gan Gadeirydd ac Is-Gadeirydd y Bwrdd o fewn cyfyngiadau’r Gyllideb.

7.8 Bydd y Cyfansoddiad yn cael ei adolygu ddwywaith y flwyddyn gan y Grwp Llywio a Bwrdd y Swyddogion a Enwebwyd gydag adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol olynol.