Mae CLAW yn ymroddedig i reoli ynni mewn dull cyfrifol ac mae’n hybu arfer da o ran arbed ynni ymhlith ei awdurdodau sy’n aelodau.

Nod CLAW yw hybu twf “rhaglen i reoli ynni mewn dull cyfrifol “.  Y nod yw hybu arbed ynni trwy brosesau caffael effeithlon, tra’n lleihau isgynhyrchion negatif mae’r defnydd o ynni yn ei gael ar yr amgylchedd.

Mae CLAW yn datblygu ei agenda rheoli ynni mewn ymateb i Adolygiad Ynni Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Yn yr adolygiad hwnnw amcangyfrifwyd bod Awdurdodau Lleol Cymru yn gwario dros £40 miliwn y flwyddyn ar ynni.  Mae’r adroddiad yn amcangyfrif y gellir arbed 20% o’r cyfanswm hwn, neu dros £8 miliwn ledled Cymru.

Ceir sefyllfa debyg yn y sector dai lle mae yna’r bosibilrwydd i berchnogion cartrefi a thenantiaid i arbed tua 30%.  Byddai lleihau costau gwresogi o’r maint hwn yn cyfraniad mawr tuag at gael gwared ar dlodi tanwydd yng Nghymru.

Mae hybu rheoli ynni mewn dull cyfrifol gan CLAW yn gam mawr ymlaen tuag at wella arbed ynni a bydd yn elwa’r Cynghorau sy’n aelodau, eu tenantiaid, perchnogion tai yn y sector preifat a’r Amgylchedd.

Mae’r broses hon yn dangos cefnogaeth CLAW i gyflawni targed Llywodraeth y DG i leihau allyriadau nwyon ty gwydr o 20% erbyn 2010.

Cliciwch ar y ddolen isod am ragor o wybodaeth :

Canllawiau’r Llywodraeth, UE ac Eraill 

Sut Alla’i Helpu I Srbed Ynni?

Er mai’r llywodraeth sy’n gwneud y penderfyniadau “mawr” o ran polisi ynni, y staff sy’n cael eu cyflogi yn y sector cyhoeddus sy’n gallu gwneud newid go iawn trwy gweithredu mesurau arbed ynni yn y gweithle.  Cliciwch isod am ragor o wybodaeth.

Ymwybyddiaeth ynni