Ar y dudalen hon mae yna ddolenni at gyhoeddiadau a gwefannau sy’n hybu ymwybyddiaeth ynni a thechnegau arbed ynni.  Er mwyn lleihau ein defnydd o ynni yn yr awdurdod mae’n bwysig casglu gwybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio ynni a lle gellir arbed ynni.

Ceir dolenni cyffredinol ar y dudalen hon a fydd yn eich helpu i gael hyd i wybodaeth am ddefnyddio ynni.  Isod mae dolenni i dair dudalen pellach sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth mwy manwl.

 

Arbed Ynni mewn Adeiladau Awdurdodau Lleol

Isod mae yna ddolenni i gyhoeddiadau a gwefannau sy’n rhoi gwybodaeth ar arbed ynni yn y math o adeilad sydd gennych chi.

 

Cyngor / Cynlluniau / Grantiau Arbed Ynni
  • Cyhoeddiadau’r Ymddiriedolaeth Carbon ‘Carbon Trust’– Dolen i gasgliad mwyaf ar-lein y DG o gyhoeddiadau arbed ynni annibynnol rhad ac am ddim.
    Gellir lawrlwytho’r rhan fwyaf o’r cyhoeddiadau fel ffeiliau PDF.
  • Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd– Corff annibynnol yw’r Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd (The Committee on Climate Change (CCC)) a sefydlwyd o dan y Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd i gynghori Llywodraeth y DG ar osod cyllidebau carbon; ac i adrodd i’r Senedd ar y cynnydd a wnaed i leihau allyriadau nwyon ty gwydr.
  • Swyddfa Ynni (The Energy Office)– Mae’r safle hon yn rhoi gwybodaeth ar sut i arbed ynni mewn swyddfeydd yn ddyddiol heb orfod gwario (gormod) o arian.
  • reFocus– Cylchgrawn ynni adnewyddadwy rhyngwladol.
  • Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (The Energy Saving Trust)– Nod yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yw’r defnydd o ynni mewn dull cynaladwy ac effeithlon, ac i dorri allyriadau carbon deuocsid, un o’r prif bethau sy’n cyfrannau at newid yn yr hinsawdd.
  • Cynllun Busnes Ynni Coed (The Wood Energy Business Scheme)– Menter y Comisiwn Coedwigaeth yw’r Cynllun Busnes Ynni Coed sydd a’r nod i sefydlu rhwydwaith o eiddo sy’n defnyddio tanwydd coed ledled Cymru, sy’n cynhyrchu gwres a thrydan glan ac sy’n atgyfnerthu’r cyflenwad coed.
  • Rhaglen Adeiladau Carbon Isel– Mae Rhaglen Adeiladau Carbon Isel yn darparu grantiau ar gyfer gosod technolegau microgynhyrchu mewn ystod o adeiladau yn cynnwys, cartrefi, ac adeiladau mudiadau cymunedol ac adeiladau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a sectorau nad ydynt yn gwneud elw.