Cyngor Sir Ceredigion
Cyfleuster Ynni Adnewyddadwy, Penmorfa, Aberaeron
Cleient Cyngor Sir Ceredigion
Rheoli a Dylunio Adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith,
Prif Gontractwr Flare (Wales) Ltd
Pris y Prosiect £675,000.00
Dyddiad cwblhau’r prosiect Tachwedd 2005

76dd41ca04

 

Mae’r Cyfleuster Ynni Adnewyddadwy ym Mhenmorfa yn darparu gwres a dwr poeth i bedwar adeilad mawr :

  • Neuadd Cyngor Ceredigion, swyddfa 4,400m2
  • Cartref Preswyl Min y Môr,
  • Cartref gofal 30 gwely. Tai Lloches Penrodyn
  • 30 fflat hunan gynhaliol,
  • Ysgol Gynradd Aberaeron – 200 o ddisgyblion .

Amcangyfrif o’r Arbedion Allyriadau CO2 (2006/07) 400 tunnell
Amcangyfrif o’r Arbedion mewn Costau Ynni (2006/07) £21,000 (42%)

 

68bfcec72fHeddiw mae boeleri coed yr un mor effeithlon â systemau tanwydd ffosil confensiynol, maent yn ddibynadwy iawn ac yn hollol awtomatig.  Mae pren bron yn gwbl C02 niwtral, yn annhebyg i danwydd ffosil, ac mae’n fwyfwy effeithiol o ran cost.
Mae’r systemau tanwydd pren modern yn cynhyrchu nesaf i ddim o ran mwg a gronynnau eraill ac mae’n gadael ar ôl 1% o’r cyfaint gwreiddiol o bren fel lludw.   Gwnaed y boeler Binder 550Kw yn Awstria ac mae wedi’i osod mewn adeilad bychan sydd wedi’i gynllunio’n dda.  Dewiswyd y boeler am ei effeithlonrwydd a nodweddion llosgi glân.

Gall y boeler defnyddio un ai peledi pren neu naddion pren ac mae’r rhain wedi’u gosod mewn storfa tanwydd sydd wedi’i gynllunio’n arbennig.  Ar hyn o bryd, mae’r boeler yn defnyddio naddion pren o  ffynhonnell leol.   Mae’r naddion pren yn cael eu cludo o’r storfa i’r boeler gan daradr 300 mm o led.  Mae’r storfa tanwydd 120m3 yn cael ei lenwi tua unwaith yr wythnos yn y gaeaf a thua bob dwy i dair wythnos yn yr haf.

 

4b06f089f3Mae systemau gwresogi pren yn addas iawn i adeiladau lle mae angen gwres barhaus neu ddwr poeth, megis cartrefi gofal, canolfannau hamdden, pyllau nofio ac ati.  Fodd bynnag, mae hyblygrwydd y systemau llosgi pren diweddaraf yn golygu eu bod yn addas i’w defnyddio mewn swyddfeydd ac unedau cynhyrchu.  Mae gan Geredigion cyflenwad ddigonol o goed sydd wedi’u tyfu’n gynaladwy.
Felly gellir sicrhau cyflenwad tanwydd lleol, gan greu swyddi ac ychwanegu gwerth pellach i economi’r Rhanbarth .
Rhoddwyd nawdd grant sylweddol i’r prosiect hwn gan y Cynllun Busnes Ynni Coed (WEBS) a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni trwy’r Rhaglen Ynni Cymunedol.

 

 

eeeaee1d2f