Cyngor Sir Ynys Môn 
Ysgol y Graig – Ysgol Gynradd Newydd

4384f20b03

 

Cleient Adran Addysg, Cyngor Sir Fon
Gwerth y Cytundeb £3.9M
Dyddiad Cwblhau Ymarferol Tachwedd 2008
Rheolwr Prosiect / Dylunwyr Pensaerniol Gareth Thomas / Marcus Groves – Cyngor Sir Fon
Syrfewr Meintiau Maelgwyn Williams – Chandler KBS
Dylunydd Gwasanaethau Mecanyddol Ray Tooth – RJT Consulting
Dylunydd Gwasanaethau Trydanol Alwyn Evans – Cyngor Sir Fon
Peiriannydd Strwythurol Allan Smith – Capita Symonds
Clerc y Gwaith Mike Hyde – Gwasanaethau Rheoli’r Safle
Goruchwyliwr Cynllunio Gavin Williams – SP Projects
Contractwr Wynne Construction

 

d3aafa4f3fManylion y Prosiect

Cafodd yr ysgol gynradd ei hail-leoli o Stad Ddiwydiannol brysur i safle gwyrdd ar gyrion Llangefni, Ynys Mon.  Mae’r ysgol o fewn pellter cerdded neu seiclo ar gyfer y mwyafrif o’r plant.  Mae hyn yn ei dro wedi lleihau’n syfrdanol nifer y teithiau mewn car i’r ysgol ac o’r ysgol ar ddechrau a diwedd y dydd.  Mae llwybr troed uniongyrchol sy’n cysylltu â stad dai gerllaw yn creu llwybr diogel i’r ysgol ar gyfer y plant.

Gwnaed penderfyniad gan y Dylunwyr yn gynnar y byddai’r ysgol yn ysgol ‘werdd’.  Mae’r ysgol yn ddatblygiad nodedig i Ynys Mon o ran ei gynllun a dull adeiladu.  Oherwydd lleoliad yr ysgol ar safle gwyrdd, roedd hi’n hanfodol bod y cynllun yn cydweddu â’i hamgylchedd naturiol. Roedd y defnydd o ddeunyddiau naturiol yn flaenoriaeth yn ystod y broses adeiladu ac ar gyfer golwg allanol yr adeilad.  Mae’r cynllun arloesol yn elwa o ffrâm bren draddodiadol gyda gwahanol fathau o orffeniadau allanol gan gynnwys cladin cedrwydden a chaergewyll cerrig.  Cafodd y caergewyll eu llenwi â cherrig lleol.

Mae prif nodweddion cynaliadwy’r ysgol newydd fel a ganlyn :

To Gwyrdd

Mae canran mawr o’r to wedi’i orffen gyda system to sedum ‘gwyrdd’.  Mae’r to yn creu cynefin naturiol ar gyfer planhigion a phryfed ac ecoleg leol arall ac hefyd mae’n helpu bioamrywiaeth.  Mae to sedum hefyd yn cyfrannu at reoli dwr storm trwy gadw dwr glaw.

Ffrâm Bren

Dewiswyd ffrâm bren am ei nodweddion cynaliadwy ac am ei fod yn ddeunydd carbon niwtral.  Mae pren hefyd yn adnodd naturiol a gellir ei ailgylchu’n gyfan gwbl.  Gwnaed y paneli ffrâm bren ar gyfer y cynllun hwn yn Llanandras, Canolbarth Cymru ac fe’i dosbarthwyd i’r safle i’w codi, a thrwy hynny lleihau gwastraff y safle.  Codwyd y ffrâm bren ar gyfer yr ysgol newydd mewn deuddeg wythnos.

Paneli Solar

Mae’r to ar y drychiad sy’n wynebu’r de yn elwa o ardal eang o baneli solar ffotofoltaidd. Mae yna gyfanswm o 228 Kyocera KC130 o fodiwlau PV, sy’n gallu cynhyrchu 29,600W ar ei uchafbwynt. Disgwylir i’r system gynyrchu oddeutu 22,000 kWh (uned) y flwyddyn. Bydd hyn yn golygu arbediad carbon o tua 13.5 Tunnell o ostyngiad mewn CO2.   Disgwylir y bydd y cyfuniad o’r paneli PV a’r tyrbin gwynt yn cynyrchu bron i 50% o ofynion trydanol yr ysgol bob blwyddyn.  Bydd y trydan sy’n cael ei gynyrchu pan nad yw’r ysgol yn cael ei defnyddio, yn arbennig dros wyliau’r haf, yn cael ei werthu yn ol i’r Grid Cenedlaethol. Bydd yr ynni sy’n cael ei gynhyrchu yn cael ei fonitro ar-lein ac hyd at ddiwedd Mai, roedd cyfanswm o dros 8100kWh wedi cael ei gynhyrchu, sef arbediad CO2 o dros 4.3 tunnell ac arbediad cost ynni gwirioneddol o £1,138.

 

91a783ab34Tyrbin Gwynt

Mae yna un tyrbin gwynt wedi’i osod ar y safle – tyrbin echelin lorweddol qr5 sy’n troi’n dawel.  Dyma’r tyrbin cyntaf o’i fath i’w osod a’i gomisiynu yng Nghymru.  Disgwylir y bydd y tyrbin qr5 ar y safle hwn yn cynhyrchu ynni o hyd at 8,100 o oriau KW y flwyddyn.  Disgwylir arbedion o 3.5 tunnell o CO2 y flwyddyn

Awyru Naturiol

Mae’r ysgol wedi’i chynllunio i gael ei hawyru’n naturiol lle’n bosibl.  Ym mhob dosbarth ac yn y neuadd mae system awyru dull stac wedi’i mabwysiadu.

Dyma’r prosiect cyntaf hefyd o fewn yr awdurdod i gael ei gyflwyno ar gyfer graddio BREEAM.  Ar hyn o bryd rydym yn cwblhau’r broses a’r gwaith o gasglu tystiolaeth ac rydym yn edrych ymlaen at radd ‘Da Iawn / Da’.

 

 

 

4bc15c7726

Jane Davidson A.C, Gweinidog yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn cyflwyno Gwobr Cynaliadwyedd CLAW i Mike Barton, Cyngor Sir Fon.  Yn ei wylio mae’r Cynghorydd Keith Evans, Is-gadeirydd CLAW a Keith Morgan, Cadeirydd, Bwrdd Swyddogion Enwebedig.