• Gwasanaeth Costau Oes Gyfan SCQS: Cyfrifoldeb y swyddog eiddo corfforaethol yw “sicrhau bod costau oes gyfan yn cael eu hadlewyrchu yn y penderfyniadau eiddo cyfalaf a refeniw”  Arweiniad i Gynllunio Rheoli Asedau yng Nghymru adroddiad CLAW 2001
  • Making competition work for you – canllaw ar gyfer swyddogion caffael gwaith adeiladu. Nod y canllaw byr hwn yw lledaenu arfer da ymhlith sefydliadau sy’n gyfrifol am gaffael prosiectau adeiladu cyhoeddus ac i annog cystadleuaeth effeithiol.
  • Crynodeb yw’r  ‘Getting Started Quickly Guide’ hwn o Ganllawiau Rheoli Asedau’r Sector Cyhoeddus y Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig (RICS).  Un ddogfen o gyfres yw’r ddogfen hon a gynhyrchwyd gan yr RICS ar y pwnc Rheoli Asedau Eiddo ac Eiddo mewn Busnes.  Gellir cael rhagor o fanylion ar wefan yr RICS yn http://www.rics.org/uk/.
  • Rheoli ynni a dwr o fewn llywodraeth leol yng Nghymru – adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru.  Ychydig o gynghorau yng Nghymru sy’n rheoli ynni a dwr yn effeithiol:  yn y rhan fwyaf o gynghorau, mae polisiau, cyfrifoldebau a rheoli perfformiad wedi’u tan ddatblygu ac wedi’u hintegreiddio’n wael.  Mae angen i Gynghorau atgyfnerthu eu dull o reoli ynni a dwr os ydynt am sicrhau gostyngiadau arwyddocaol o ran eu defnydd a’u cost.
  • Creu’r Cysylltiadau : Cyflawni ar Draws Ffiniau: Adroddiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru – Mae’r papur hwn yn amlinellu camau gweithredu Llywodraeth Cynulliad Cymru yn sgil Adolygiad o Wasanaethau Cyhoeddus Lleol (Adroddiad  Beecham), i fwrw ymlaen tuag at ei nod i weddnewid y dull mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cyflwyno a phrofiad pawb sy’n eu defnyddio
  • Gwerthu Asedau Treftadaeth gan Gyrff Cyhoeddus – Adroddiad gan ‘Green Balance’ i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol : Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar sut mae llywodraeth leol a chanolog yn gwerthu tir, adeiladau ac eiddo o ddiddordeb treftadaeth.
  • Lleihau Gwastraff Adeiladu – Canllaw Arfer Da Mae’r canllaw hwn yn cynnwys cyngor ac argymhellion yn seiliedig ar ganfyddiadau y Prosiect Ymchwil  RCAR 157, a wnaed gan Ganolfan Ymchwil yr Amgylchedd Adeiledig (CRiBE), Prifysgol Caerdydd yn ardal ddiwydiannol De Cymru, DG.
  • Whole Life Appraisal : Cyhoeddwyd gan Federation of Property Services mae’r canllaw hwn yn amlinellu egwyddorion Gwerthuso Oes Gyfan – asesiad systematig o holl dreuliau, incwm a pherfformiad perthnasol sy’n gysylltiedig â phrynu, caffael, perchnogaeth a’r posibilrwydd o werthu ased yn ystod ei oes.