Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Yr Adeilad Eco

66c3f438f8

 

Cleient Gwasanaethau Datblygu Economaidd ac Adfywio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Gwerth y Cytundeb £305,217.06
Dyddiad y Cwblhawyd y Gwaith yn Ymarferol 20 Gorffennaf 2006
Dylunwyr Pensaerniol White Design Associates, Bryste
Dylunwyr Strwythurol Integral Structural Designer
Dylunwyr Gwasanaethau Adeiladu Ernest Griffiths & Sons
Rheolwyr Prosiect Phil Richards/Rachel O’Shaughnessy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Penseiri Meintiau Richard Stacey/Tara Wheeler, Gwasanaethau Gweithredol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Goruchwyliwr Cynllunio Robin Field, Gwasanaethau Gweithredol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Contractwr Kier Western Ltd, Casnewydd

 

Roedd y briff ar gyfer y prosiect hwn yn galw am adeilad cynaliadwy a fyddai’n hybu dulliau adeiladu arloesol a chynaliadwy.  Cynlluniwyd yr adeilad gan White Design o Fryste ac mae’n defnyddio system arloesol ar gyfer y waliau a’r to sy’n defnyddio byrnau o wellt a phren i greu strwythur sydd wedi’i insiwleiddio’n eithriadol o dda.
Roedd y briff hefyd am i’r adeilad gael yr effaith leiaf ar yr amgylchedd yn y dull yr oedd yn cael ei adeiladu.  Fe’i 97bbcb5ed9ddyluniwyd i gael ei adeiladu ar slab concrit oedd yn bodoli eisoes yn dilyn  dymchwel yr uned ddiwydiannol flaenorol ar y safle.  Ailgylchwyd 85% o’r deunyddiau ar ôl dymchwel yr uned.
Yn ogystal ag effeithlonrwydd ynni uchel yr adeilad, mabwysiadwyd agweddau cynaliadwy eraill fel mater o bolisi, megis defnyddio denim wedi’i ailgylchu i insiwleiddio’r bargodion, defnyddio deunyddiau lleol, cynhyrchu casetiau pren yn lleol (mewn uned ffatri wrth ymyl), defnyddio cedrwydden o Gymru ar gyfer cladin allanol a’r defnydd o eitemau wedi’u hailgylchu megis sinc y gegin.
Dyma rai o’r technolegau cynaliadwy a gafodd eu cynnwys yn yr adeilad: casglu dwr glaw i gyflenwi dwr “llwyd” i fflyshio’r toiledau, panel ffotofoltaidd bychan a thyrbin gwynt i gynhyrchu trydan.  Hefyd, mae’r goleuadau a gwres yn cael eu defnyddio ar y lefel mwyaf effeithlon i ddefnyddio cyn lleied o ynni ag sy’n bosibl.

 

 

33cdc3f8d3

Ed Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gyda Peter Rees, Cadeirydd CLAW, ar ôl derbyn Gwobr Cynaliadwyedd 2008